Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle zmian o odpowiedzialności kierowników jednostek

Uczestnicy: dyrektor, księgowy, specjaliści ds. kadr i członkowie komisji socjalnych


Opis szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie problematyka dotycząca tworzenia i rozliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności zasady tworzenia funduszu,  katalog osób upoważnionych objętych opieką socjalną, wachlarz  świadczeń z ZFŚS, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, zagadnienia stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych Art.21 oraz niezbędna dokumentacja , metody konstrukcji  niezbędnych załączników do regulaminu, sposób i możliwości pozyskiwania informacji,  tajemnica wynagrodzeń a ochrona danych osobowych, rola związków zawodowych, kompetencje zespołów doradczych czy komisji socjalnych. 

Korzyści ze szkolenia


Jak planować w danym roku wydatki w ramach zfśs ,Jak przyznawać świadczenia i jakie treści zawrzeć w regulaminie, aby organ kontrolujący nie uznał, że mogą być przejawem dyskryminacji pracowników? Jaki uprawnienia przysługują związkom zawodowym w zakresie zfśs? Czy komisja socjalna musi być powołana w zakładzie pracy? Jak stosować w praktyce przepisy ustawy o ochronie danych osobowych administrując funduszem?

Program szkolenia


1.       Obowiązki socjalne pracodawców, zasady organizowania i prowadzenia działalności socjalnej.
2.       Istota i cel tworzenia funduszu, ustawowy zakres działalności socjalnej.
3.       Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
4.       Przepisy prawne regulujące zasady tworzenia funduszu oraz omówienie nowego orzecznictwa NSA w sprawie przychodu ze stosunku pracy powstającego u uczestników imprez integracyjnych.
5.       Metodyka naliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania zakładowego funduszu, ustawowe wskaźniki odpisu.
6.       Procedura tworzenia, wprowadzania zmian i uzgadniania Regulaminu ZFŚS.
8.       Administrowanie funduszem przez pracodawcę oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
9.       Katalog osób uprawnionych do korzystania z funduszu.
10.    Zasady przyznawania dopłat do różnych form wypoczynku, warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomogi), pożyczki mieszkaniowe, imprezy integracyjne – przykłady rozwiązań praktycznych.
11.    Ochrona danych osobowych, tajemnica wynagrodzeń współmałżonków a składanie oświadczeń i korzystanie z nich.
12.    Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i przedstawicieli załogi w zakresie działalności socjalnej.
13.    Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Wykładowca


Bogdan Żerkowski – ekspert w zakresie administracji, nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą oraz informatyki, edukator instytutu, wcześniej st. wizytator Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego KO w Warszawie, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe