Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Nowelizacja statutu szkoły. Statut szkoły/placówki po reformie oświaty

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia

Szkoły i placówki zgodnie z przepisami wprowadzającymi przepisy Prawo oświatowe i nową ustawą Prawo oświatowe znowelizują swoje statuty przystosowując je do aktualnych przepisów  prawa. Ponieważ statut jest „konstytucją” szkoły/placówki powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas seminarium przedstawimy nowe zapisy, podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania, które powinny się znaleźć w tym najważniejszym dokumencie. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w art. 98-100  zawiera zapisy, które powinny znaleźć się w statutach szkół i przedszkoli  w następujących terminach:
1.             statuty dotychczasowych szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i gimnazjów, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.,
2.             statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.,
3.             branżowe szkoły I stopnia utworzone zgodnie z art. 225 projektu ustawy uchwalą statuty do dnia 30 listopada 2017 r.
4.             Zapisy o oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych, liceach, technikach powinny się znaleźć w ich statutach.

Korzyści ze szkolenia


Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o obszarach działalności szkół, które zostały zmienione w przepisach prawa i w związku z tym statuty szkół wymagają nowelizacji.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1. znają regulacje prawne wpływające na zapisy zawarte w statucie szkoły,
2. potrafią dokonać nowelizacji statutu szkoły zgodnie z zasadami techniki prawodawczej obowiązującej w naszym kraju.

Program szkolenia


1.    Wstęp. Pojęcia podstawowe:
·        System prawa funkcjonujący w Polsce,
·        Dziedziny prawa,
·        Prawo oświatowe,
·        Miejsce statutu w systemie prawa
2.    Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły:
·        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz 59),
·        Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954),
·        Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
·        Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .
3.    Ramowy statut szkoły publicznej:
·        Funkcje ramowego statutu,
·        Zapisy zawarte w ramowym statucie szkoły  w  ustawie PRAWO OŚWIATOWE
4.    Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły:
·        Cele i zadania szkoły,
·        Prawa i obowiązki ucznia,
·        Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
·        Zadania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi,
·        Zadania innych pracowników szkoły,
·        Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie
·        Zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
·        Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
·        Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
·        Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
·        Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione
·        Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwienia nieobecności przez osoby pełnoletnie;
3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art. 100;
4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; 
 
5.    Nowelizacja statutu:
·        Powody nowelizacji,
·        Procedura nowelizacji statutu,
·        Tekst ujednolicony statutu po kolejnych nowelizacjach.
6.    Uchwały rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu:
·      Budowa uchwały,
·      Język uchwały,
·      Procedowanie (sposób uchwalania).
7.    Panel dyskusyjny:
·      Odpowiedzi na pytania.

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe