Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Jak zbudować program wychowawczo- profilaktyczny, aby był ciekawy i skuteczny oraz zgodny z reformą oświaty

Uczestnicy: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele oraz liderzy zespołów nauczycielskich


Opis szkolenia

Nowa ustawa Prawo oświatowe i rozporządzenie w sprawie podstaw programowych nakładają na szkoły i placówki konieczność opracowania Programu wychowawczo-profilaktycznego.
    
Program ten powinien obejmować  wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
    
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły oraz szkolny zestaw programów nauczania
mają tworzyć spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
     
Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

    
Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele mają za zadanie wykonywanie działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb.

   
W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo – profilaktycznego ważna jest stała bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły.

Korzyści ze szkolenia


Po ukończonym szkoleniu uczestnicy:
1.Słuchacze znają przepisy prawa oświatowego określające proces wychowawczo -profilaktyczny.
2.Potrafią zbudować program wychowawczo -profilaktyczny zgodny z przepisami nowego prawa oświatowego.
3. Znają metody i techniki diagnozy potrzeb i problemów środowiska szkolnego.
4. Potrafią przeprowadzić ewaluację programu wychowawczo- profilaktycznego i dokonać jego modyfikacji.

Program szkolenia


1.       Program wychowawczo – profilaktyczny - podstawy prawne - główne założenia, cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej.
2.       Diagnoza obszarów problemowych - narzędzia i techniki badawcze pomocne w ocenie środowiska szkolnego.
3.       Omówienia zmian wynikających z rozporządzania MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
4.       Przykładowe rozwiązania  w zakresie działań wychowawczych, profilaktyki, informacyjnych i edukacyjnych - niezbędne do budowy programu..
5.       Przykładowa konstrukcja programu wychowawczo- profilaktycznego.
6.       Etapy tworzenia programu wychowawczo –profilaktycznego.
7.       Rola i zadania nauczycieli, pedagogów i rodziców w tworzeniu i realizacji programu.
8.       Ogólne uwagi dotyczące realizacji programu wychowawczo –profilaktycznego  w szkole
9.       Ewaluacja programu – sposoby, realizacja wniosków.
10.   Pytania do wykładowcy

Wykładowca


Edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, socjoterapeuta, certyfikowany trener, pedagog, ekspert i konsultant Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, szef fundacji wspomagającej dzieci wymagające opieki. Ekspert w dziedzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe