Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

STATUT PRZEDSZKOLA PO REFORMIE OŚWIATY-TWORZENIE AKTU PRAWNEGO I ZASADY NOWELIZACJI

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych


Opis szkolenia

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi przepisy Prawo oświatowe i nową ustawą Prawo oświatowe-  przedszkola znowelizują ważne  dokumenty typu: statut przedszkola, uchwały, regulaminy. Ponieważ statut jest „konstytucją” przedszkola powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas seminarium przedstawimy nowe zapisy, podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania, które powinny się znaleźć w tym najważniejszym dokumencie. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w art. 102  zawiera zapisy, które powinny znaleźć się w statutach przedszkoli  w następujących terminie nieprzekraczalnym do 1 grudnia 2017 r.
 
Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o obszarach działalności przedszkola, które zostały zmienione w przepisach prawa  i w związku   z tym statuty przedszkoli wymagają nowelizacji.
Korzyści ze szkolenia


Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1. Uczestnicy poznają przepisy prawa, które mają wpływ na treść i budowę statutu. oraz innych dokumentów obowiązujących w przedszkolu.
2. Potrafią w oparciu o podane propozycje stworzyć nowy dokument lub dokonać jego nowelizacji.
3. Wymienią doświadczenia z ekspertem oraz uzyskają wskazówki jak prawidłowo zapisać zdania do statutu zmodyfikować regulaminy i uchwały.
4. potrafią dokonać nowelizacji statutu przedszkola zgodnie z zasadami techniki prawodawczej obowiązującej w naszym kraju.

Program szkolenia


1.   Wstęp. Pojęcia podstawowe:
·         System prawa funkcjonujący w Polsce,
·         Dziedziny prawa,
·         Prawo oświatowe,
·         Miejsce statutu w systemie prawa
2.   Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły:
·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz 59),
·         Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954),
·         Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
·         Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .
3.   Ramowy statut publicznego przedszkola:
·         Funkcje ramowego statutu,
·         Zapisy zawarte w ramowym statucie przedszkola zawarte w  ustawie PRAWO OŚWIATOWE
4.   Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy przedszkola:
Przykłady zapisów statutowych dotyczących:
  •  wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
  •  sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu,
  •  szczegółowych zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
  •  form współdziałania z rodzicami,
  • organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
  •  zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników,
  • praw i obowiązków dzieci
  • Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola
  • Warunki stosowania sztandaru przedszkola  oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustanowione
5.   Nowelizacja statutu:
·         Powody nowelizacji,
·         Procedura nowelizacji statutu,
·         Tekst ujednolicony statutu po kolejnych nowelizacjach.
6.   Uchwały rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu:
·      Budowa uchwały,
·      Język uchwały,
·      Procedowanie (sposób uchwalania).
7.   Panel dyskusyjny:
·      Odpowiedzi na pytania.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe