Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Tworzenie programów do realizacji zajęć doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia. Nowe zasady organizacji doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ):
- wskazuje , że w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (art.292.1)
- określa, że program, o którym mowa w ust.1, powinien zawierać treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach, i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi(art.292.2)
 
Szkolenie przygotowuje do opracowania:
- wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
- programu grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i zajęć związanych z doradztwem zawodowym dla branżowej szkoły I stopnia .

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, jako ważnego zadania stojącego przed szkołami oraz pokazanie sposobów realizacji zajęć z doradztwa zawodowego . 

Korzyści ze szkolenia


1.Poznanie wymagań w zakresie organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
2.Umiejętność opracowania programu do realizacji zajęć edukacji zawodowej w kl.VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia

Program szkolenia


1. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
 • Art.1. 17-19 ;art.109. 6 ;art. 98.1.16 -  ustawy prawo oświatowe
 • Art.292. 1-2 ustawy –Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [……..] dla branżowej szkoły I stopnia…..
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
 • Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach ( Dz.U z 2013 r, projekt w podpisie)
 
2 Działania szkoły w zakresie organizacji grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania z 28 marca 2017 ( Dz.U. z 2017 r, poz.703)
 • Szkoły podstawowe kl.VII-VIII
 • Branżowej szkoły I stopnia
3.Zasady tworzenia programów nauczania przez nauczyciela i zatwierdzania przez dyrektora szkoły
 • Składanie wniosków przez nauczycieli
 • Analiza wnioskowanych programów i opinia rady pedagogicznej
 • Dopuszczanie programów do użytku- przykładowy arkusz oceny programu
4. Metodyka doradztwa zawodowego i edukacji zawodowej w szkole
 • Formy pracy adresowane do uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia
 • Metody stosowane w poradnictwie grupowym
5. Projektowanie scenariuszy lekcji do zajęć doradztwa zawodowego:
 • Schemat scenariusza lekcji ( tematyka, cel, zadania do realizacji, formy i metody pracy)
 • Przykładowe scenariusze zajęć
6. Dokonywanie weryfikacji efektów zajęć doradztwa zawodowego:
 • Sposoby pozyskiwania informacji o efektach prowadzonych zajęć      
7. Podsumowanie

Wykładowca


Anna Dudek - Janiszewska  - edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wieloletni dyrektor szkoły, nauczyciel. Były wizytator i wicekurator KO. Specjalista w zakresie nadzoru pedagogicznego, zarządzania placówką oświatową i szkolnictwa zawodowego

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe