Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wynikające z reformy edukacji od 1 września 2017 r

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrożenia zmian wynikających
z ustaw i rozporządzeń obowiązujących od 1 września 2017 r. związanych z reformą edukacji. Zdecydowana większość zmian, zwłaszcza w zakresie kształtowania polityki kadrowej, wymaga wnikliwej analizy w kontekście przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe. Zmiany obejmują różne obszary zarządzania szkołą, w tym organizację pracy w przedszkolu,w zreformowanej szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz w wygaszanym gimnazjum. Podczas szkolenia omówiony zostanie status prawny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (zasady przeniesienia służbowego, stanu nieczynnego, wypowiedzenia warunków pracy, rozwiązania umowy o pracę, zgody dyrektora szkoły na zatrudnienie w innej szkole, pracy
w godzinach ponadwymiarowych). Proponowane przez resort edukacji rozwiązania kadrowe w sposób znaczący różnią się od obowiązujących przepisów prawa. Inne rozwiązania przyjęto też w okresie przejściowym. Szkolenie ma na celu zapoznanie z planowaniem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wynikającej z nowych ustaw i rozporządzeń, w szczególności dotyczących nauczania indywidualnego, organizacji kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizacji rekolekcji, zajęć wychowania do życia w rodzinie, realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego, wdrażania działań innowacyjnych, doradztwa zawodowego oraz nadzoru pedagogicznego. Podczas szkolenia zostaną omówione również proponowane przez resort edukacji zmiany dotyczące statusu prawnego nauczycieli.

Korzyści ze szkolenia


1. poszerzenie wiedzy w zakresie nowych zadań dyrektora szkoły, wynikających ze zmian
spowodowanych reformą edukacji,
2. praktyczne zastosowanie omawianych aktów prawnych w procesie zarządzania szkołą, w szczególności w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych,
3. przygotowanie dyrektora szkoły jako pracodawcy do podjęcia decyzji kadrowych wynikających z reformy oraz ze zmian w Kodeksie pracy.

Program szkolenia


Część I – prawo pracy
 
1.     Zmiany w statusie nauczycieli wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe:
a)     nowa formuła przeniesienia służbowe nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie mianowania,
b)     obowiązek podjęcia pracy w innej szkole, w tym obowiązek uzyskania przez nauczyciela  pisemnej zgody dyrektora na zatrudnienie w innej szkole,
c)     stan nieczynny a podjęcie zatrudnienia,
d)     przekazywanie kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach pracy,
2.     Ogólne zasady zatrudniania pracowników niepedagogicznych.
3.     Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym a planowane.
4.      Powierzanie stanowisk kierowniczych zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra edukacji narodowej.
5.     Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli – analiza nowego rozporządzenia wydanego przez ministra edukacji  narodowej.
6.     Zmiany dotyczące tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
7.     Nowe zasady tworzenia regulaminu pracy po nowelizacji kodeksu pracy.
8.     Zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę – tryb i termin wnoszenia odwołania do sądu pracy.
9.     Proponowane przez resort edukacji zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych.
10.   Awans zawodowy nauczycieli – obowiązujący stan prawny o projekt zmian do ustawy Karta Nauczyciela.
11.   Zmiany w trybie dokonywania oceny pracy nauczyciela. Nowa karta oceny pracy. Proponowane zmiany dotyczące warunków dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły i nauczycieli.
12.   Proponowane rozwiązania dotyczące wynagrodzeń nauczycieli i urlopów wypoczynkowych dla kadry kierowniczej.
 
Część II – prawo oświatowe
13.   Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowymi zasadami nadzoru określonymi w ustawie Prawo oświatowe i aktach wykonawczych do ustawy.
a)     uwzględnianie w nadzorze wewnętrznym działań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa,
b)     nowe formy nadzoru pedagogicznego,
c)     organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego (obserwacja zajęć lekcyjnych
i innych zajęć, pracy biblioteki, świetlicy, pedagoga),
d)     kontrola przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów określonych w nowym statucie szkoły.
14.   Znaczenie ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z mediów społecznych
w zreformowanej szkole
15.   Organizowanie nauczania indywidualnego po zmianie rozporządzenia od 1 września 2017 r.
16.   Zmiany dotyczące organizacji indywidualnego programu i toku nauczania.
17.   Nowe zadania dyrektora szkoły dotyczące organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkołach dotychczasowego systemu oświaty: gimnazja
i szkoły ponadgimnzjalne – zasadnicze zawodowe, trzyletnie licea i czteroletnie technika a pomoc
w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.
18.   Nowe zasady organizowania przez dyrektora szkoły  kształcenie, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
19.   Zmiany dotyczące organizacji rekolekcji – zadania dyrektora i przedstawicieli władz kościoła.
20.   Nadzór dyrektora szkoły w zakresie realizacji nowej i dotychczasowej podstawy programowej.
21.   Program wychowawczo –profilaktyczny – zasady uchwalania, budowa programu i treści edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne.
22.   Nowe zasady uchwalania statutu szkoły w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach branżowych pierwszego stopnia, specjalnych przyspasabiających do pracy i policealnych
a nowelizacja statutu w gimnazjach wygaszanych i szkołach ponadgimnazjalnych.
23.   Zasady oceniania obowiązujące po reformie edukacji. Status laureatów i finalistów konkursów
i olimpiad – uczniów dotychczasowej szkoły podstawowej sześcioletniej. Organizacja egzaminu ósmoklasisty.
24.   Organizacja obozów zimowych i letnich w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.
25.   Inne zmiany wynikające z nowych rozporządzeń ministra edukacji narodowej.

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe