Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.
Najczęściej wybierane pozycje
-->

Przewodnik po ochronie danych osobowych - vademecum dyrektora, nauczyciela i pracownika administracji placówki oświatowej. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Uczestnicy: pracownicy urzędów administracji publicznej, w tym szkół i placówek oświatowych- dyrektorzy, pracownicy administracyjni, nauczyciele


Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętność sporządzania wzorów oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych a także dowiedzą się w jaki sposób zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej). Uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone jedynie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Podczas szkolenia będą omawiane najnowsze opinie i stanowiska GIODO a także będzie poddana analizie zależność innych aktów pranych z ustawą o ochronie danych osobowych, np. system informacji oświatowej, zasady rekrutacji do szkół, prowadzenie dokumentacji uczniowskiej i pracowniczej, tworzenie stron internetowych.

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi dotyczące następujących zagadnień:

-decyzja dyrektora o noszeniu przez nauczycieli imiennych identyfikatorów,
-dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności nauczycieli zatrudnionych w szkole,
-dostęp wicedyrektora i innych pracowników szkoły do teczek akt osobowych,
-działalność pielęgniarki szkolnej a ochrona danych osobowych,
-ochrona danych osobowych pracownika zwalnianego z pracy,
-gromadzenie i przetwarzanie danych dziedzinowych zgodnie z ustawą o SIO,
-imienne zestawienie godzin nauczycieli a ochrona danych osobowych,
-kopiowanie dokumentacji szkoły na prośbę organów kontrolujących,
-nagrywanie przez nauczyciela w celu udokumentowania, np. podczas rady pedagogicznej,
-kserowanie i wynoszenie ze szkoły dokumentów,
-profil szkoły na Facebooku,
-przechowywanie akt osobowych pracowników szkoły,
-prawo dziecka do prywatności na terenie szkoły,
-System Informacji Oświatowej - nowe zasady przetwarzania danych,
-relacjonowanie przebiegu spotkania rady pedagogicznej,
-udostępnianie listy płac nauczycieli,
-udostępnianie nagrań z pracy nauczyciela w Internecie,
-udostępnianie wizerunku ucznia przez szkołę a zgoda rodziców,
-udostępnienie arkusza organizacyjnego szkoły związkom zawodowym,
-umieszczanie danych osobowych uczniów i pracowników na stronie internetowej szkoły,
-umieszczanie zdjęć grupowych absolwentów na stronie internetowej szkoły,
-upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczniów,
-zamieszczanie numerów telefonów rodziców i adresów e mailowych w dzienniku lekcyjnym,
-żądanie PIT od pracownika do celów ZFŚS

Program szkolenia


 1. Ogólna charakterystyka przetwarzania danych osobowych w edukacji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji ucznia i pracownika.
 3. Dane osobowe przetwarzane dla celów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w tym dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności uczniów i nauczycieli.
 5. Strona internetowa szkoły i Biuletyn Informacji Publicznej a dane osobowe. Wizerunek pracownika i ucznia.
 6. Portale społecznościowe  (Facebooku, nasza klasa) a dane osobowe.
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. udostępnianie danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. przekazywanie danych osobowych za granicę,
  4. szczególne kategorie danych osobowych.
 8. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych:
 1. polityka bezpieczeństwa,
 2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 3. upoważnienia dla pracowników,
 4. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. protokoły z niektórych czynności, np. niszczenia nośników danych osobowych.
 1. Dane osobowe w bibliotece szkolnej i w gabinetach specjalistów.
 2. Udostępnianie danych osobowych związkom zawodowym, organom kontroli
  lub innym podmiotom.
 3. Dane osobowe pracowników a zakładowy fundusz świadczeń,
 4. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE