Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

 

Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.

CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Wyzwania nowego roku szkolnego
Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej
Administrator Bezpieczeństwa Informacji- zadania i uprawnienia
Akta osobowe i dokumentacja pracownicza
Analiza ryzyka w szkole/przedszkolu jako ważny element kontroli zarządczej
Decyzje kadrowe- zwolnienia w szkołach i placówkach oświatowych- problematyka, zasady rozwiązania oraz zmiany treści stosunku pracy nauczycieli
Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej. Protokółowanie zebrań rady pedagogicznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej
Jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora
Jak sprawnie i prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w placówce oświatowej
Kompendium wiedzy o nadzorze pedagogicznym. Praktyczny przewodnik po ewaluacji zewnętrznej, wspomaganiu i realizacji podstaw programowych, a także analizie wyników nadzoru oraz egzaminów i sprawdzianów wraz z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w szkole/ przedszkolu
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- zadania gminy, dyrektora, pedagoga, wychowawcy
Kontrola zarządcza w praktyce placówek oświatowych
KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE - WERYFIKACJA SYSTEMU - jednolity system kontroli zarządczej w szkołach i placówkach podległych JST
Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej
Nadzór nad pracodawcą, kontrole zewnętrzne w szkole i placówce oświatowej publicznej oraz niepublicznej
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
Ochrona danych osobowych. Obowiązki dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych w szkole/placówce
Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce
Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Prawo autorskie i prawa pokrewne dla nauczycieli
Prawo prasowe dla dyrektorów szkół
Przepisy w zakresie żywienia w placówkach oświatowych- wymogi wynikające z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych. Korespondencja kancelaryjna
Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania ZFŚS w szkołach i placówkach oświatowych
Sprawny sekretariat w szkole - wpływ najnowszych zmian w prawie na pracę sekretariatu szkoły/placówki oświatowej oraz zadania wynikające z Systemu Informacji Oświatowej
System bezpieczeństwa w szkole- bezpieczeństwo pracy i nauki
Tworzenie regulaminu pracy-organizacja i porządek w procesie pracy w szkole i placówce oświatowej
Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
Zadania dyrektora jako administratora danych osobowych
Zadania dyrektora szkoły związane z doskonaleniem pracowników
Zagrożenia terrorystyczne w placówkach oświatowych. Sytuacje kryzysowe w placówkach
Zarządzanie przez delegowanie zadań, uprawnień i obowiązków
Zarządzanie szkołą , czyli vademecum dyrektora na starcie
Kształcenie i wychowanie
Rozwój osobisty
Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy
Budowanie systemu współpracy między dyrektorem szkoły, a organem prowadzącym w zakresie ruchu kadrowego
Czas pracy i urlopy pracowników niepedagogicznych
Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych w aspekcie kontroli PIP, GIODO, roszczenia przed Sądem Pracy
Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny, aby był ciekawy i skuteczny oraz zgodny z reformą oświaty
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w 8 klasowej szkole podstawowej
Nowe wymagania wobec szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nowe zasady oceny pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych poprzez prowadzoną ewaluację zewnętrzną
Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.
Nowelizacja statutu szkoły. Statut szkoły/placówki po zmianach w systemie edukacji
Obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018 wynikające ze zmian w systemie oświaty. Reforma oświaty a organizacja roku szkolnego 2017/2018
Organizacja systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz.1591)
Polityka kadrowa w oświacie- czas pracy i urlopy pracownicze
Polityka kadrowa w oświacie- zatrudnianie i zwalnianie pracowników w oparciu o arkusz organizacyjny szkoły/placówki oświatowej
Prawo oświatowe i prawo administracyjne w praktyce dyrektora przedszkola
Prawo Pracy- współpraca dyrektorów szkół z jednostką samorządu terytorialnego i związkami zawodowymi
Procedura przekazania- przyjęcia publicznej placówki oświatowej przez dyrektora. Przygotowanie do zmian w ustroju szkolnym, związanych z przekształceniami i likwidacją majątku szkół oraz inwentaryzacją
PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ; Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych.
Przygotowanie środowiska szkolnego do zmiany w związku z reformą oświaty od strony psychologicznej i społecznej
Reforma oświaty 2017 - skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ruch kadrowy 2017/18 w kontekście reformy systemu oświaty
Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 w świetle prawa oświatowego - w powiązaniu z nowymi zasadami przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych
System Informacji Oświatowej -nowelizacja systemu
WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY W ŚWIETLE ZMIAN REFORMY OŚWIATY.
Zadania i obowiązki szkół /placówek oświatowych oraz organów prowadzących w ramach sprawozdawczości w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej
ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I PRAWIE PRACY WYNIKAJĄCE Z PLANOWANEJ REFORMY EDUKACJI OD 1 WRZEŚNIA 2017 R. NOWY STATUS PRAWNY NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH. KURS DLA DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU KADR
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wynikające z reformy edukacji od 1 września 2017 r.
Zmienione zasady gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w roku szkolnym 2017/2018. Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole
Finanse i ksiegowość
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową w świetle zmian prawnych od 01.01.2016 r.
Finanse, inwentaryzacja, sprawozdawczość i wzory księgowań- obowiązki dyrektora i głównego księgowego w świetle zmian wynikających z Reformy Oświaty, dokumentacja i niezbędne procedury.
Finanse, inwentaryzacja, sprawozdawczość i wzory księgowań- obowiązki dyrektora i głównego księgowego w świetle zmian wynikających z Reformy Oświaty, dokumentacja i niezbędne procedury
FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE W ŚWIETLE ZMIAN W NOWYCH JEDNOSTKACH TWORZONYCH LUB PRZEKSZTAŁCONYCH W ZWIĄZKU REFORMĄ OŚWIATY
Inwentaryzacja krok po kroku -aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji
Kontrola finansowa i kontrola zarządcza a odpowiedzialność dyrektora placówki
Najnowsze regulacje w zakresie wynagrodzeń płac w oświacie. Urlopy i zasiłki macierzyńskie, elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz aspekty prawne i praktyczne związane z zatrudnianiem pracowników oświaty w świetle zmian prawnych w roku 2016
Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń towarzyszących stosunkowi pracy zastosowanie -praktycznych aspektów prawa pracy dla pracowników samorządowych i nauczycieli w placówkach oświatowych
Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz kontrola ich wykorzystania
Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki dzieci niepełnosprawnych
Polityka rachunkowości - Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową.
Polityka rachunkowości- aspekty prawne i praktyczne
Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle zmian o odpowiedzialności kierowników jednostek
Szczegółowe zasady rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek budżetowych w świetle zmian w 2016 roku
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO po zmianach w ustawie prawo zamówień publicznych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw prawa europejskiego
VAT od podstaw w placówkach oświatowych po centralizacji rozliczeń VAT –aspekty prawne i praktyczne rozliczeń jednostek budżetowych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz aparatem skarbowym
Zasady klasyfikacji budżetowej. Najczęściej popełniane błędy w klasyfikacji budżetowej
Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych w jednostkach oświatowych
Zasady wykorzystania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych. Dochodzenie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub nadmiernej wysokości

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Masz pytanie?

Masz pytanie związane z naszą ofertą? Zapraszam do kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami.

Jeśli twoje pytanie dotyczy zagadnień z dziedziny prawa oświatowego prosimy o kontakt z naszym zespołem Doradztwa Prawnego Eko-Tur.

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur