Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

 

Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.

CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej
Administrator Bezpieczeństwa Informacji- zadania i uprawnienia
Analiza ryzyka w szkole/przedszkolu jako ważny element kontroli zarządczej
ARCHIWIZACJA W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. ORGANIZACJA OBSŁUGI KANCELARYJNEJ I ARCHIWALNEJ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej. Protokółowanie zebrań rady pedagogicznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej
Jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- zadania gminy, dyrektora, pedagoga, wychowawcy
Kontrola zarządcza w praktyce placówek oświatowych
KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE - WERYFIKACJA SYSTEMU - jednolity system kontroli zarządczej w szkołach i placówkach podległych JST
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
Ochrona danych osobowych. Obowiązki dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych w szkole/placówce
Prawo autorskie i prawa pokrewne dla nauczycieli
Prawo prasowe dla dyrektorów szkół
Przepisy w zakresie żywienia w placówkach oświatowych- wymogi wynikające z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych. Korespondencja kancelaryjna
Standardy prawa rodzinnego- zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny
System bezpieczeństwa w szkole- bezpieczeństwo pracy i nauki
Tworzenie regulaminu pracy-organizacja i porządek w procesie pracy w szkole i placówce oświatowej
Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
Zadania dyrektora szkoły związane z doskonaleniem pracowników
Zagrożenia terrorystyczne w placówkach oświatowych. Sytuacje kryzysowe w placówkach
Zarządzanie przez delegowanie zadań, uprawnień i obowiązków
Kształcenie i wychowanie
Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy
Finanse i ksiegowość
Finanse, inwentaryzacja, sprawozdawczość i wzory księgowań- obowiązki dyrektora i głównego księgowego w świetle zmian wynikających z Reformy Oświaty, dokumentacja i niezbędne procedury.
FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE W ŚWIETLE ZMIAN W NOWYCH JEDNOSTKACH TWORZONYCH LUB PRZEKSZTAŁCONYCH W ZWIĄZKU REFORMĄ OŚWIATY
Inwentaryzacja krok po kroku -aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji
Kontrola finansowa i kontrola zarządcza a odpowiedzialność dyrektora placówki
Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń towarzyszących stosunkowi pracy zastosowanie -praktycznych aspektów prawa pracy dla pracowników samorządowych i nauczycieli w placówkach oświatowych
Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz kontrola ich wykorzystania
Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki dzieci niepełnosprawnych
Polityka rachunkowości - Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową.
Polityka rachunkowości- aspekty prawne i praktyczne
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO po zmianach w ustawie prawo zamówień publicznych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw prawa europejskiego
Zasady klasyfikacji budżetowej. Najczęściej popełniane błędy w klasyfikacji budżetowej
Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej
Czas pracy i urlopy pracowników niepedagogicznych
Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela i projektowanymi aktami wykonawczymi. Nowe zadania dyrektora związane z oceną pracy nauczycieli i awansem zawodowym wynikające ze zmian w prawie oświatowym
Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.
ORGANIZACJA PRACY WICEDYREKTORA SZKOŁY- ZADANIA, UPRAWNIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCE Z REFORMY OŚWIATY
ORGANIZACJA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 09 SIERPNIA 2017 R. (DZ.U. Z 2017, POZ. 1591)
PROWADZENIE KADR W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PO REFORMIE OŚWIATY
PRZEWODNIK DYREKTORA PO DOKUMENTACJI I NADZORZE. NOWE ZADANIA DYREKTORA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM I DOKUMENTACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM
PRZEWODNIK PO OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - VADEMECUM DYREKTORA, NAUCZYCIELA I PRACOWNIKA ADMINISTRACJI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Ruch kadrowy 2018/19 w kontekście reformy systemu oświaty. Najnowsze zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy oraz ich skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych od stycznia 2018 r. po zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur