Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia


Korzyści ze szkolenia


1. przygotowanie do wdrożenia zmian wynikających z nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym,
2. podniesienie poziomu kompetencji osób zarządzających i współodpowiedzialnych za obieg dokumentów i ich archiwizacje w szkole i placówce oświatowej,
3. uaktualnienie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie wymagań prawnych w odniesieniu do ochrony
i zabezpieczania dokumentacji szkoły,
4. nabycie umiejętności zarządzania w tworzeniu dokumentów, procedur i instrukcji
w odniesieniu do procesu przyjmowania, wytwarzania i archiwizacji dokumentacji szkoły/placówki oświatowej,
5. nabycie umiejętności tworzenia przykładowych procedur, instrukcji do wdrożenia we własnej placówce oświatowej.

Program szkolenia


1.       Zmiana ustawy archiwalnej dokonana w 2015 r. na tle wcześniejszych nowelizacji tego aktu prawnego.
2.       Wpływ zmian na organizację archiwów zakładowych i składnic akt w szkołach i placówkach oświatowych.
3.       Rodzaje współczesnej dokumentacji:
a)      kryterium postaci fizycznej (pojęcia: dokumentacja, dokument, dokument elektroniczny: pierwotny
i odwzorowanie cyfrowe, dokument papierowy),
b)      sposób rejestrowania i przechowywania (dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw),
c)       kryterium wartości historycznej.
4.       Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej podmiotów publicznych po nowelizacji ustawy archiwalnej:
a)      ogólne zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną - zmiany
w okresach przechowywania dokumentacji w podmiocie,
b)      nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, jej przekazywania do archiwum państwowego i brakowania – założenia wynikające z delegacji ustawowej
i ich przełożenie na akt wykonawczy,
c)       ustawowa możliwość wykorzystywania systemów teleinformatycznych do elektronicznego zarządzania dokumentacją i obsługiwania działalności archiwalnej a praktyka postępowania z dokumentacją.
5.       Opracowanie i wdrożenie w szkole normatywów kancelaryjno-archiwalnych – ustawowa rola instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej, tryb uzupełniania jednolitych rzeczowych wykazów akt w podmiotach objętych rozporządzeniem z 18.01.2011 r.
6.       Przechowywanie dokumentacji w szkole oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej:
a)      lokal archiwum i składnicy akt,
b)      przekwalifikowanie dokumentacji zastałej w szkole i placówce oświatowej.
7.       Archiwa zakładowe i składnice akt w nowych realiach – obowiązki podmiotów w których prowadzone są archiwa zakładowe i składnice akt, zakres nadzoru realizowanego przez archiwa państwowe.
8.       Kontrola archiwalna - nowe zasady i zakres.
9.       Ostatnie zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
10.   Niepaństwowy zasób archiwalny i archiwa społeczne po nowelizacji ustawy archiwalnej.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE