Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Szczegółowe zasady rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek budżetowych w świetle zmian w 2016 roku

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację rachunkowości i gospodarki finansowej umożliwiającej prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i klasyfikacji dochodów i wydatków w roku 2016.

Omówione zostaną bardzo szczegółowo aktualne przepisy w zakresie rachunkowości budżetowej i szczególna uwaga zostanie zwrócona na najczęściej popełniane błędy w ewidencji księgowej stwierdzone po kontroli w jednostce oraz poruszony zostanie temat dyscypliny finansów publicznych.

Poruszony zostanie także bardzo ważny aspekt odpowiedzialności kierowników jednostek, głównych księgowych w świetle zmian w tym zakresie w roku 2016 – „roku przejściowym” oraz  w świetle zmian od roku 2017- Nowość!

Korzyści ze szkolenia


1.Zdobycie niezbędnej wiedzy.
2.Przedstawienie praktycznych aspektów i problematyki
3.Wymiana doświadczeń podczas bloku pt. "pytania od uczestników".

Program szkolenia


1.         Zasady ewidencji księgowej aktywów trwałych
·          Środki trwałe i ich klasyfikacja;
·          Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych;
·          Ewidencja zmian (zwiększeń i zmniejszeń) w stanie środków trwałych;
·          Pojęcie środków trwałych w budowie, ich wycena i zasady ewidencji;
·          Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych;
 
2.         Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków. Ewidencja materiałów i towarów.
·         Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych;
·         Ewidencja krótkoterminowych papierów wartościowych, innych środków pieniężnych oraz środków pieniężnych w drodze;
·         Charakterystyka rozrachunków z odbiorcami i dostawcami;
·         Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych;
·         Charakter rozrachunków z pracownikami
·         Pozostałe rozrachunki
·         Ewidencja obrotu materiałowego i towarowego. Rozliczenie zakupu
 
3.         Zasady ewidencji operacji wynikowych. Rozliczenie dochodów
i wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe z organem finansowym

·         Klasyfikacja, ewidencja i rozliczanie kosztów
·         Przychody z działalności podstawowej i koszty ich uzyskania
·         Ewidencja przychodów i kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz dotacji
·         Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych
·         Zasady ewidencji księgowej na kontach pozabilansowych
 
4.Aktualne podstawy prawne w zakresie zasad rachunkowości i gospodarki finansowej oraz sprawozdawczości.
 -Omówienie najistotniejszych zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

5. Nowe pojęcie kontroli zarządczej w sferze finansów publicznych (uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej ).
a) istotne centra kontroli finansowo księgowej).


6.Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych wg projektu nowego rozporządzenia

7. Dyscyplina finansów publicznych:
a) zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
b) najczęściej popełniane naruszenia wg orzeczeń GKO

 
8.Dochody i wydatki budżetowe oraz ich ewidencja
1. Pojęcie dochodów budżetowych, ich rodzaje i ewidencja:
- dochody przypisane i nieprzypisane – ewidencja na kontach,
- ewidencja syntetyczna na kontach zespołu „7”,
- ewidencja analityczna w układzie dłużników,
- organy i jednostki upoważnione do umarzania należności,
2. Pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty).
3. Zaliczanie wydatków do właściwych §§ klasyfikacji budżetowej.
a) paragrafy wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
4.Inwentaryzacja zgodnie z ustawa o rachunkowości i polityką rachunkowości.
 
9.Pytania uczestników-panel dyskusyjny.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE