Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Najnowsze regulacje w zakresie wynagrodzeń płac w oświacie. Urlopy i zasiłki macierzyńskie, elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz aspekty prawne i praktyczne związane z zatrudnianiem pracowników oświaty w świetle zmian prawnych w roku 2016

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:
- kompleksowe omówienie praktycznych problemów związanych z zatrudnianiem pracowników samorządowych oraz nauczycieli , obowiązkiem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,  okresową oceną pracownika samorządowego, ochroną danych osobowych wynikających z procesu rekrutacji i zatrudniania pracownika , regulacji prawnych z tym związanych.
- wskazanie praktycznych  rozwiązań oraz  regulacji prawnych dla pracodawców w zakresie: uprawnień i prawa pracy w kwestii zawierania stosunku pracy  oraz rozwiązywania stosunku pracy przy zachowaniu ustawowych okresów wypowiadania umów o pracę w roku 2016.
-wskazanie praktycznych rozwiązań przy świadczeniach ZUS: urlopy macierzyńskie urlopy rodzicielskie oraz zasiłki opiekuńcze w świetle nowych regulacji prawnych w roku 2016 oraz przybliżenie aspektów wymaganych przy zakładaniu PUE w celu rejestracji zwolnień  elektronicznych e-ZLA.

Korzyści ze szkolenia


Pozyskana wiedz i przykłady praktycznych rozwiązań pozwoli uczestnikom szkolenia świadomie funkcjonować w obszarach omówionych na szkoleniu w świetle obowiązujących przepisów Pozwoli również uniknąć błędów i da możliwości wprowadzenia we własnych systemach zarządzania rozwiązań zgodnych z prawem. Minimum wiedzy księgowej maksimum wiedzy praktycznej pokarze świat cyferek z innej perspektywie i wpływ zmian prawnych na finanse jednostki. Rzeczy z pozoru trudne staną się dla uczestników szkolenia łatwe , zrozumiałe i przejrzyste.

Program szkolenia


1.Podstawy prawne wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”.
·        Ustalenie prawa do trzynastki.
·        Okresy pracy uprawniające do nabycia dodatkowego wynagrodzenia rocznego-pojęcie i ustalenie na przykładach, zasada proporcjonalności.
·        Kto nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 
2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne a potrącenia z wynagrodzenia.
·        Uprawnienia pracowników, którym nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia rocznego , albo którym zaniżono jego wysokość.
·        Konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za wypłatę wynagrodzeń za nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacie trzynastki.
 
3.Potrącenia z wynagrodzeń.
·        Pojęcie „wynagrodzenia” –wyjaśnienia i definicja.
·        Co podlega egzekucji.
·        Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
·        Komornicze i administracyjne zbiegi potrąceń z wynagrodzeń.
·        Dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń.
·        Sankcje prawne za utrudnianie egzekucji.
·        Kwoty wolne od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę i zasiłku chorobowym.
·        Potrącenia z umów cywilno-prawnych.
·        Potrącenia z zasiłków finansowanych przez Zus.
·        Potrącenia ze świadczeń wypłaconych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
4.Ochrona danych osobowych-tajemnica wynagrodzeń, potwierdzenie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim a tajemnica wynagrodzeń.
·        Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
·        Treść upoważnienia.
·        Ewidencja osób upoważnionych.
·        Potwierdzanie zaświadczeń.
·        Przekazywanie danych osobom i podmiotom zewnętrznym.
 
5.Dokumenty wymagane przy zatrudnianiu ( oświadczenia i zaświadczenia) a zawieranie kilku umów z tą samą osobą (dopuszczalne czy zabronione)-problematyka zagadnienia.-Nowość!
·        Rodzaje umów o pracę po zmianach.
·        Zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny.
·        Liczba miesięcy i liczba dopuszczalnych umów o pracę na czas określony.
·        Skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony.
·        Rodzaje umów o pracę do których nie stosuje się ograniczeń.
·        Skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące.
·        Obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy.
·        Sankcje prawne za nie powiadomienie okręgowego Inspektora pracy.
·        Zmiany w okresach wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony.
·        Stosowanie nowych przepisów do umów zawieranych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów.
·        Zatrudnianie pracowników samorządowych-wymogi prawne.
·        Ocena pracowników samorządowych.
 
6.Specyfika zatrudniania Nauczycieli na czas określony w świetle nowych regulacji.
·        Zawieranie umów o pracę na czas określony.
·        Zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony.
·        Przekształcenie umów na czas nieokreślony w stosunku pracy na podstawie mianowania.
·        Zawieranie umów na zastępstwo nieobecnego nauczyciela a umowa na czas określony.
 
7.Dodatek stażowy- za wysługę lat-problematyka.
·        Ustalenie dodatku stażowego dla nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach.
·        Okresy zaliczane do pracowniczego stażu pracy-wymagana dokumentacja.
 
8.Urlopy Nauczycieli.
·        Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
·        Urlop uzupełniający.
·        Urlop dla poratowania zdrowia.
 
9.Nagroda jubileuszowa .
 
10.Zasiłek na zagospodarowanie.
 
12.Zasady udzielania pracownikom zwolnień od wykonywania pracy w celu załatwienia spraw osobistych a zachowanie praw do wynagrodzenia i możliwość ich odpracowania.
·        Urlopy okolicznościowe.
·        Wyjścia prywatne.
 
13.Nowe zasady składkowania umów zlecenia.- Nowość!
·      Zbiegi-zasada kumulacji umów.
·      Pomoc ZUS w kontrolowaniu obliczeń wysokości  i rodzaju składek.
·      Działalność gospodarcza a umowy zlecenie.
 
14.Zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych do 2016 roku- Nowość!
·        Prawo do urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka.
·        Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po 8 tygodniach. Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
·        Zgon matki dziecka niebędącej pracownicą- uprawnienia dla pracującego ojca dziecka.
·        Porzucenie dziecka przez matkę niecącej pracownicą- uprawnienia dla pracującego ojca dziecka.
·        Zmiany dotyczące jednorazowych wniosków o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
·        Zmiany w terminach dotyczących możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego.
·        Podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem.
·        Uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim.
·        Możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownicy przebywającej w szpitalu.
·        Podjęcie zatrudnienia przez matkę niebędącą wcześniej zatrudnioną a wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka.
·        Podział urlopu rodzicielskiego na części a możliwość jego wykorzystania w tym samym terminie przez oboje rodziców.
·        Wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy.
·        Możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego a okres wykonywanej pracy.
·        Zmiany w urlopach macierzyńskich w przypadku adopcji.
·        Zmiany w zasiłku opiekuńczym.
 
15.Świadczenia pracownicze zwolnione z opodatkowania.
 
16.ZUS ZLA –wystawianie elektronicznie od 1 stycznia 2016 roku -Nowość!
·        Zasady wystawiania i respektowania zwolnień lekarskich  nowych „elektronicznych”  i  starych  „papierowych”.
·        Kto zobowiązany jest do założenia profilu na PUE.
·        Po jakim czasie od wystawienia e-ZLA będzie ono widoczne na PUE.
·        Jak będą dostarczane e-ZLA, gdy pracownik jest zatrudniony w kilku zakładach pracy
·        Czy zwolnienia e-ZLA będą mogły być wysyłane na adres e-mail zakładu pracy.
·        Obowiązki pracodawcy dotyczące wypłaty zasiłku a procedura dostarczania zwolnień lekarskich e-ZLA.
·        Procedura implementowania profilu na PUE.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE