Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle zmian o odpowiedzialności kierowników jednostek

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie problematyka dotycząca tworzenia i rozliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności zasady tworzenia funduszu,  katalog osób upoważnionych objętych opieką socjalną, wachlarz  świadczeń z ZFŚS, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, zagadnienia stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych Art.21 oraz niezbędna dokumentacja , metody konstrukcji  niezbędnych załączników do regulaminu, sposób i możliwości pozyskiwania informacji, metody statystyczne naliczania średniorocznego zatrudnienia,  dokonywanie korekt ZFŚS, tajemnica wynagrodzeń a ochrona danych osobowych, rola związków zawodowych, kompetencje zespołów doradczych czy komisji socjalnych oraz bardzo ważny aspekt odpowiedzialności kierownika jednostki w świetle zmian Ustawy o rachunkowości  oraz w świetle Ustawy o finansach publicznych  również w kontekście funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Korzyści ze szkolenia


Jak planować w danym roku wydatki w ramach zfśs - trzeba czy można tworzyć preliminarz wydatków? Jak przyznawać świadczenia i jakie treści zawrzeć w regulaminie, aby organ kontrolujący nie uznał, że mogą być przejawem dyskryminacji pracowników? Jaki uprawnienia przysługują związkom zawodowym w zakresie zfśs? Czy komisja socjalna musi być powołana w zakładzie pracy? Jak stosować w praktyce przepisy ustawy o ochronie danych osobowych administrując funduszem? Jak dokonać prawidłowych naliczeń średniorocznego zatrudnienia oraz korekty funduszu.

Program szkolenia


1.       Obowiązki socjalne pracodawców, zasady organizowania i prowadzenia działalności socjalnej.
2.       Istota i cel tworzenia funduszu, ustawowy zakres działalności socjalnej.
3.       Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
4.       Przepisy prawne regulujące zasady tworzenia funduszu oraz omówienie nowego orzecznictwa NSA w sprawie przychodu ze stosunku pracy powstającego u uczestników imprez integracyjnych.
5.       Metodyka naliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania zakładowego funduszu, ustawowe wskaźniki odpisu.
6.       Procedura tworzenia, wprowadzania zmian i uzgadniania Regulaminu ZFŚS.
7.       Preliminarz wydatków na dany rok budżetowy.
8.       Administrowanie funduszem przez pracodawcę oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
9.       Katalog osób uprawnionych do korzystania z funduszu.
10.    Zasady przyznawania dopłat do różnych form wypoczynku, warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomogi), pożyczki mieszkaniowe, imprezy integracyjne – przykłady rozwiązań praktycznych.
11.    Ochrona danych osobowych, tajemnica wynagrodzeń współmałżonków a składanie oświadczeń i korzystanie z nich.
12.    Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i przedstawicieli załogi w zakresie działalności socjalnej.
13.    Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE