Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia

Zmiany Kodeksu pracy, które weszły w życie w 2016 roku (od dnia 2 stycznia 2016 r. oraz od dnia 22 lutego 2016) wymusiły nowelizację przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zmiany mają co prawda charakter porządkowy, jednak stanowią podstawowe obowiązki pracodawcy. Zmiana rozporządzenia ma na celu dostosowanie jego przepisów do nowych rozwiązań prawnych w zakresie umów o pracę na czas określony oraz w zakresie płatnych urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka (dzieci), wprowadzonych do Kodeksu pracy.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia teczek akt osobowych z uwzględnieniem pragmatyki zawodowej nauczycieli i pracowników samorządowych. Uczestnik szkolenia pozna układu akt, zasady dokonywania odpisów i kopii dokumentów, sposób udostępniania akt osobowych uprawnionym podmiotom oraz warunki ich przechowywania i archiwizowania z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 listopada 2015 r. w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Korzyści ze szkolenia


Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników oraz stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy i przepisów wykonawczych.
Kurs skierowany jest do osób zarządzających szkołą publiczną lub niepubliczną, które chcą zdobyć umiejętności zawodowe z zakresu prowadzenia akt osobowych i ewidencji czasu pracy a także do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie
i chcą pogłębić swoją wiedzę. Szkolenie ma na celu przekazanie, usystematyzowanie
i poszerzenie wiedzy Uczestników w zakresie tematyki kadr w szkołach i placówkach oświatowych. Prowadzone jest w formie wykładów i warsztatów a zajęcia opierają się głównie na omawianiu i rozwiązywaniu praktycznych zagadnień oraz pracy na aktualnie obowiązujących formularzach kadrowych po zmianie Kodeksu pracy w 2016 roku.

Program szkolenia


1.      Dane osobowe wymagane od kandydata do pracy oraz od pracownika.
2.      Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji i zatrudnienia.
3.      Dokumenty fakultatywne:
a)     fotografia,
b)     referencje, CV, list motywacyjny, podanie,
c)      dokumenty osoby wyznającej inną religię, dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie za granicą, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia.
4.      Dostarczanie w okresie zatrudnienia świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia pracownicze.
5.      Orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku (nowy wzór orzeczenia), w tym zasady kierowania pracowników
na wstępne i okresowe badania profilaktyczne oraz możliwość przyjmowania nowych pracowników z uwzględnieniem badań wykonanych u poprzedniego pracodawcy.
6.      Zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników, w szczególności:
a)     porządek chronologiczny,
b)     zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych,
c)     zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści),
d)      dokonywanie odpisów i kopii dokumentów.
7.      Dokumenty dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia:
a)     nowy wzór umowy o pracę,
b)     pisemna umowa o pracę oraz nowy, planowany obowiązek sporządzania informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia przed dopuszczeniem pracownika do pracy, o ile umowa o pracę nie została zawarta na piśmie,
c)      dodatkowe postanowienie umowy o pracę w przypadku zawarcia umowy nielimitowanej ze względu na czas zatrudnienia na jej podstawie oraz ze względu na liczbę umów,
d)     termin na wprowadzenie dodatkowego postanowienia w odniesieniu do tego rodzaju umów zawartych w poprzednim stanie prawnym i trwających w dniu 22 lutego 2016 r.
8.      Obowiązek zawiadomienia właściwego inspektora PIP o zawarciu umowy nielimitowanej z powodu obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy:
a)     termin na spełnienie tego obowiązku w przypadku umów na czas określony zawartych w dotychczasowym stanie prawnym i trwających w dniu 22 lutego 2016 r.,
b)     wzór zawiadomienia.
9.      Dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników
z uprawnień rodzicielskich, w tym zakres wniosku oraz oświadczenia i dokumenty dołączane do wniosków o:
a)     urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu,
b)     korzystanie przez pracownika ojca wychowującego dziecko albo pracownika innego członka najbliższej rodziny z urlopu macierzyńskiego,
c)      korzystanie z urlopu rodzicielskiego: w zależności od trybu wnioskowania,
w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego, w przypadku korzystania
z urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica dziecka lub pracownika innego członka najbliższej rodziny,
d)     korzystanie z urlopu rodzicielskiego po przerwie,
e)     korzystanie z urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą w wymiarze do 1/2 etatu, u pracodawcy, który takiego urlopu udzielił,
f)      udzielenie urlopu wychowawczego i o obniżenie wymiaru etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
g)      skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
h)     skorzystanie z opieki na dziecko w wieku do lat 14 w dniach lub w godzinach,
10.  Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:
a)     oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy o wypowiedzeniu,
b)     oświadczenie woli pracodawcy o jednostronnym zwolnieniu pracownika
z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia,
c)      zasady prawidłowego doręczania oświadczeń woli pracownikowi.
11.  Zasady prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy, w tym uwzględnienie zasad wypełniania świadectwa pracy, w przypadku gdy odchodzący pracownik korzystał z uprawnień rodzicielskich:
a)     zasady doręczania świadectwa pracy,
b)     zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy.
12.  Dokumenty stanowiące pozostałą dokumentację pracowniczą, ich zakres, zasady gromadzenia i przechowywania.
13.  Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób, w tym:
a)     nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzór upoważnienia, zasady prowadzenia ewidencji osób przetwarzających dane osobowe, nadanie identyfikatora.
14.  Możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi.
15.  Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej:
a)     okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
b)     miejsce przechowywania,
c)      postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE