Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz kontrola ich wykorzystania

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Duży poziom ogólności dotychczasowych przepisów dotyczących dotowania przedszkoli, szkół i placówek z budżetów samorządów, powodował ich nieprecyzyjność i wątpliwości interpretacyjne. W konsekwencji powodowało to ich niejednolite stosowanie w skali kraju. Konieczność doprecyzowania i ujednolicenia przepisów w tym zakresie zgłaszały samorządy, regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższa Izba Kontroli. Potrzebę taką wskazywały również podmioty prowadzące przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła szczegółowe uregulowania dotyczące udzielania, rozliczania i kontroli dotacji w sektorze niepublicznym, pozwalające na ujednolicenie procedur postępowania przy ubieganiu się o udzielenie dotacji, zwiększenie przejrzystości w przyznawaniu i wydatkowaniu środków publicznych oraz umożliwiające samorządom sprawowanie realnej kontroli w tym zakresie. 

Korzyści ze szkolenia


1. Aktualizacja wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących dotowania szkół
i placówek niepublicznych.
2. Przygotowanie jst do wprowadzenia zmian w zasadach naliczania, udzielania, rozliczania
i kontrolowania sposobu wykorzystania udzielanych dotacji.
3. Przygotowanie szkół i placówek niepublicznych do pozyskiwania, wydatkowania,
dokumentowania i rozliczania otrzymywanej dotacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Program szkolenia


1. Procedura wpisu szkoły/placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez JST oraz ubiegania się o udzielenie dotacji – obowiązki organu prowadzącego szkołę/placówkę
i organu dotującego.
2. Ustalanie wysokości dotacji należnej szkole lub placówce niepublicznej:
- podstawy ustalania wysokości dotacji,
- pojęcie wydatków bieżących,
- pojęcie najbliższej gminy/powiatu,
- określanie liczby uczniów/wychowanków, na których przysługuje dotacja,
- wpływ subwencji oświatowej na ustalenie wysokości dotacji dla dzieci   
  niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
3. Zasady wypłacania dotacji, zwiększania lub zmniejszenia jej wysokości w trakcie roku budżetowego – uprawnienia podmiotu dotowanego i obowiązki organu dotującego.
4. Rodzaje zadań i wydatków, które mogą być finansowane z dotacji, w tym pokrywanie
z dotacji wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, będącej jej dyrektorem.
5. Zasady dysponowania środkami pochodzącymi z dotacji - terminy i zasady wydatkowania środków, dokumentowanie i rozliczanie dokonanych wydatków.
6. Kontrolowanie przez JST prawidłowości uzyskania i wydatkowania dotacji – zakres i zasady przeprowadzania kontroli, uprawnienia osób kontrolujących, prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych. 

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE