Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Zasady wykorzystania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych. Dochodzenie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub nadmiernej wysokości

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Uczestnicy: Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych; Pracownicy zespołów (biur)  obsługi oświaty, Pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu;

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz doświadczenia, jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę wykorzystania dotacji w niepublicznych (i publicznych) szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Nabycie umiejętności osądu na temat dopuszczalnego przeznaczenia dotacji oświatowych. Zapoznanie się ze zmieniającymi regulacjami prawnymi dotyczącymi dotacji oświatowych oraz najnowszym orzecznictwem sądowym oraz orzecznictwem RIO. Poznanie i ocena doświadczeń innych samorządów w zakresie opracowania uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Zapoznanie się z zasadami zwrotu dotacji oświatowej do budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zapoznanie się ze standardami oraz techniką kontroli.

Korzyści ze szkolenia


1. Nabycie umiejętności przeprowadzenia kontroli, w tym napisania:
2. Umiejętność dokumentowania czynności kontrolnych (np. protokół oględzin - wzór),
3. Procedura określania i egzekwowania dotacji podlegającej zwrotowi, w tym wzory
4. Usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych.
5. Podniesienie skuteczności oraz efektywności pracy kontrolera.

Program szkolenia


Korzyści ze szkolenia:
1.      Nabycie umiejętności przeprowadzenia kontroli, w tym napisania:
·        zawiadomienia oraz upoważnienia do kontroli (wzór),
·        protokołu z czynności kontrolnych (wzór),
·        wystąpienia pokontrolnego (wzór),
2.      Umiejętność dokumentowania czynności kontrolnych (np. protokół oględzin – wzór),
3.      Procedura określania i egzekwowania dotacji podlegającej zwrotowi, w tym wzory:
·        Wszczęcie postępowania w sprawie określenia dotacji podlegającej zwrotowi,
·        Zawiadomienie strony o dołączeniu do protokołu dokumentów zgromadzonych w trakcie kontroli,
·        Wezwanie świadka na przesłuchanie,
·        Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu w postaci przesłuchania świadka,
·        Zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym,
·        Decyzja określająca dotację podlegającą zwrotowi,
·        Podanie do samorządu o umorzenie dotacji podlegającej zwrotowi,
·        Decyzja w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi,
·        Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej.
4.      Usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych.
5.      Podniesienie skuteczności oraz efektywności pracy kontrolera.

Program szkolenia:
I.         Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
II.        Przeznaczenie i wykorzystanie dotacji przez dotowane podmioty:
1)         Nowelizacje ustawy o systemie oświaty,
2)         Interpretacje pojęcia działalności bieżącej i wydatków bieżących beneficjenta dotacji podmiotowej,
3)         Wydatki na zadania organu prowadzącego określone w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty,
4)         Wynagrodzenie osoby fizycznej będącej organem prowadzącym, pełniącej funkcję dyrektora
5)         Termin na dokonanie wydatku z dotacji rocznej, rozliczenie się z dopłaty do dotacji,
6)         Wydatek dotyczący roku otrzymania dotacji – zmiana przepisów obowiązujących od            1 stycznia 2017 r.
III.      Przejrzystość rozliczania dotacji:
1)         Zadania organu prowadzącego wynikające z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty,
2)         Prowadzenie ewidencji dowodów księgowych,
3)         Rozliczenie dotacji, dane wykazywane w sprawozdaniu,
4)         Korekty składane do rozliczenia dotacji.
IV.      Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:
1)         Podmioty prowadzące kontrolę,
2)         Przedmiotowy zakres kontroli dotowanych jednostek,
3)         Prawo wstępu do placówki,
4)         Kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania,
5)         Przykłady nieprawidłowych dokumentów,
6)         Przykłady ewidencji wydatków w placówce,
7)         Kontrola liczby uczniów (wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania, umów o świadczenie usług w placówce, problem nieuczęszczania uczniów/przedszkolaków do placówek, a obowiązujące umowy),
8)         Kontrola wydatków bieżących, a w tym:
•          kontrola dokumentacji źródłowej (faktury, rachunki, listy płac, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, deklaracje ZUS DRA, RCA itd.),
•          kontrola ewidencji księgowej oraz dokumentacji organizacyjnej,
•          zakres dokumentacji objętej kontrolą – niedozwolone praktyki kontrolerów,
•          kontrola rachunku bankowego placówki dotowanej (rachunek bankowy organu prowadzącego czy rachunek bankowy placówki dotowanej).
V.        Tryb przeprowadzenia kontroli:
1)         Okres, którego dotyczy kontrola oraz przepisy obowiązujące w danych okresie (różnice w przepisach obowiązujących do 2009 r., w latach 2009 – 13.06.2013 r., 13.06.2013 r.-06.12.2014 r., 2015 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.)
2)         Zawiadomienie kontrolowanej jednostki,
3)         Upoważnienie do kontroli oraz okazanie upoważnienia kontrolowanemu (wzór upoważnienia),
4)         Sporządzenie protokołu kontroli,
5)         Niezbędne elementy protokołu oraz jego treść (wzór protokołu),
6)         Dokumentowanie czynności kontrolnych,
7)         Wystąpienia, zalecenia pokontrolne (wzór wystąpienia),
8)         Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych,
9)         Utrudnianie lub udaremnianie kontroli.
VI.      Dochodzenie zwrotu dotacji:
1)         Kiedy dotacje podlegają zwrotowi,
2)         Pojęcie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – zasady naliczania odsetek,
3)         Zasady dochodzenia zwrotu dotacji przez organy dotujące (Ustawa o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego),
4)         Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie określenia dotacji podlegającej zwrotowi, zawiadomienie strony o dołączeniu do protokołu dokumentów zgromadzonych w trakcie kontroli, wezwanie świadka na przesłuchanie, zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, decyzja określająca dotację podlegającą zwrotowi),
5)         Procedura odwoławcza beneficjentów.
VII.     Orzecznictwo:
1)         Wydatki po upływie roku budżetowego,
2)         Rachunek bankowy placówki a rozliczenie dotacji,
3)         Adnotacje na dowodach księgowych,
4)         Rozliczanie dotacji kosztami amortyzacji,
5)         Wydatki organu prowadzącego,
6)         Prawo do żądanie kopii i udzielania pisemnych wyjaśnień oraz odpowiedzi,
7)         Pomieszczenie kontrolowanego podmiotu,
8)         Nieuczęszczanie dzieci do przedszkola a dotacja,
9)         Niedozwolone wydatki,
10)       Dotacja na absolwenta,
11)       i inne.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE