Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I PRAWIE PRACY WYNIKAJĄCE Z PLANOWANEJ REFORMY EDUKACJI OD 1 WRZEŚNIA 2017 R. NOWY STATUS PRAWNY NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH. KURS DLA DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU KADR

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrożenia zmian wynikających
z projektów ustaw i rozporządzeń związanych z wdrażaniem reformy edukacji od roku szkolnego 2017/18. Zdecydowana większość zmian, zwłaszcza w zakresie kształtowania polityki kadrowej, wymaga wnikliwej analizy w kontekście przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe. Podczas szkolenia zostaną omówione dwa kluczowe dla systemu oświaty projekty aktów prawnych: projekt z 16 września 2016 Ustawa - Prawo oświatowe oraz  projekt z 16 września 2016 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Korzyści ze szkolenia


- poszerzenie wiedzy w zakresie nowych zadań dyrektora szkoły, wynikających z planowanych zmian wdrażanych w związku z reformą edukacji,,
- praktyczne zastosowanie omawianych projektów aktów prawnych w procesie zarządzania szkołą,
- przygotowanie dyrektora szkoły jako pracodawcy do podjęcia decyzji kadrowych wynikających z planowanej reformy.

Program szkolenia


1. Nowa ustawa – Prawo oświatowe zastępująca ustawę o systemie oświaty – analiza i interpretacja projektu z 16 września 2016 r.
2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – omówienie zmian planowanych w okresie przejściowym. 
3. Status prawny pracowników oświaty (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych) w związku z nową struktura organizacyjną ośmioletniej szkoły podstawowej,  czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum i trzyletniej szkoły branżowej.
4. Zmiana statusu nauczycieli w okresie przejściowym:
a) nowa formuła przeniesienia służbowe nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
b) inne zasady dotyczące obowiązku podjęcia pracy w innej szkole, w tym obowiązek uzyskania przez nauczyciela  pisemnej zgody dyrektora na zatrudnienie w innej szkole.
5. Status prawny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych po wygaszeniu gimnazjów.
6. Nowe zasady przejścia w stan nieczynny.
7. Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r. o planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji.
8.Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku wygaszenia gimnazjum.
9. Przypadki, w których nie stosuje się art. 20 KN w związku z wygaszeniem gimnazjum.
10. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym (w związku z reformą edukacji).
11. Status prawny dyrektora szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum. Konkurs na stanowisko dyrektora – nowy skład komisji konkursowej. 
12. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w okresie przejściowym 
po wprowadzeniu reformy.
13. Naliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po wygaszeniu gimnazjum.
14. Obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych miejscach pracy w szkole.
15. Znaczenie nowych ramowych planów nauczania w kształtowaniu polityki kadrowej w zreformowanej szkole.
16. Zatrudnianie specjalistów i wychowawców świetlicy po wprowadzeniu planowanych zmian.
17. Projekt zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli:
a) obowiązek legitymowania się wyższym magisterskim wykształceniem,
b) uzupełnianie kwalifikacji,
c) zachowanie dotychczasowych kwalifikacji  (kwalifikacje wystarczające, nabyte, zachowane),
d) porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej 
z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii – obowiązek uzupełnienia kwalifikacji.
18. Nowe rozporządzenie w sprawie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
19. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela. Centralny Rejestr kar dyscyplinarnych.
20. Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – informacja z rejestru osób skazanych w procesie zatrudniania nauczycieli.
21. Proponowane zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i oceny pracy.
22. Inne proponowane przez resort edukacji i pracy zmiany.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE