Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Reforma oświaty 2017 - skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ruch kadrowy 2017/18 w kontekście reformy systemu oświaty

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia


Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań tak istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie. Przedstawiciele organów prowadzących dowiedzą się, jakie skutki kadrowe wywołają ich ewentualne decyzje o wygaszeniu, przekształceniu lub włączeniu gimnazjum do innej szkoły. Dyrektorzy dowiedzą się, jakie rozwiązania kadrowe będą musieli bądź mogli stosować w okresie wdrażania reformy, poinformujemy ich również o tym, do kiedy będą zajmować stanowiska kierownicze. Nauczyciele zdobędą informacje, o tym, jakie będą obowiązywać w okresie przejściowym zasady przeniesienia służbowego, stanu nieczynnego, ograniczenia wymiaru zatrudnienia, dzięki czemu poznają skutki swoich wyborów. Dowiedzą się również, jakie będą mieli perspektywy dalszego zatrudnienia (w aspekcie prawnym). Dyrektorzy dowiedzą się, kiedy powinni, a kiedy nie mogą udzielić urlopu zdrowotnego (w szczególności czy mogą zablokować urlop, jeśli nauczyciel spełnia wszystkie warunki jego udzielenia), w jaki sposób zakończyć urlop i czy można w trakcie urlopu zwolnić nauczyciela

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik poznaje różne formy zmiany warunków zatrudnienia (przeniesienie służbowe, stan nieczynny, ograniczenie wymiaru zatrudnienia, obowiązek uzupełniania tygodniowego wymiaru czasu pracy, zgoda
na zatrudnienie w innej szkole);
2. Uczestnik potrafi przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi;
3. Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej własnego statusu, związanej
ze zmianą warunków pracy i płacy;
4. Słuchacz zna zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracownika;
5. Słuchacz zna zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe.

Program szkolenia


 1. Nowe zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny: w tym opiniowanie arkusza organizacji, ocena kwalifikacji nauczycieli, dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły.
 2. Obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych miejscach pracy w szkole. Nadzór
  nad zatrudnianiem nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym.
 3. Zadania organu prowadzącego w zakresie dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
 4. Arkusz organizacyjny szkoły (dane osobowe pracowników, dane statystyczne, wymagania kwalifikacyjne) i jego wpływ na kształtowanie polityki kadrowej.
 5. Znaczenie nowych ramowych planów nauczania w kształtowaniu polityki kadrowej
  w zreformowanej szkole.
 6. Kadencyjność kadry kierowniczej w szkole a gwarancja lub możliwość dalszego zatrudnienia w okresie przejściowym wynikającym z ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe.
 7. Planowanie zatrudnienia w przypadku przekształcenia i włączenia gimnazjum do innej szkoły.
 8. Status pracowników w zespole szkół w przypadku wygaszenia, włączenia i przekształcenia gimnazjum.
 9. Nowa formuła przeniesienia służbowego nauczycieli – okres przejściowy.
 10. Ograniczenie godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych.
 11. Nowe zasady ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli.
 12. Obowiązek podjęcia pracy w innym przedszkolu, szkole i placówce w okresie przejściowym.
 13. Zgoda na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w innej szkole. Skutki prawne braku zgody.
 14. Nowe zasady przejścia w stan nieczynny.
 15. Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r. o planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji.
 16. Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie Karty Nauczyciela i na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe:
a)       środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy;
b)      wygaszanie gimnazjum i włączenie do innej szkoły);
c)       wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy;
d)      wycofanie oświadczenia woli przez jedną ze stron.
 1. Zwolnienie w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 2. Odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
 3. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym (w związku
  z reformą edukacji).
 4. Naliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po wygaszeniu gimnazjum.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE