Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Procedura przekazania- przyjęcia publicznej placówki oświatowej przez dyrektora. Przygotowanie do zmian w ustroju szkolnym, związanych z przekształceniami i likwidacją majątku szkół oraz inwentaryzacją

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia

W związku z wejściem w życie nowej struktury szkolnictwa, wiele szkół będzie wygaszanych i jednocześnie będą tworzone nowe typy szkół; będą następować zmiany na stanowiskach dyrektorów. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu w sposób właściwie przygotować i przeprowadzić proces przekazania obowiązków dyrektora szkoły.
 
 
Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o zasadach przekazania i przyjęcia obowiązków dyrektora szkoły.,
Zaprezentowane zostaną również przykładowe protokoły wraz z załącznikami  przyjęcia – przekazania stanowiska dyrektora szkoły.

Korzyści ze szkolenia


Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1. znają przepisy prawa dotyczące zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły w zakresie gospodarowania majątkiem szkoły przygotowania szkoły do przekazania nowemu dyrektorowi
2. potrafią właściwie przygotować szkołę do przekazania nowemu dyrektorowi
3. umieją przygotować niezbędną dokumentację związaną z przekazaniem obowiązków

Program szkolenia


Podstawy prawne
·       art.5 ust.7, art. 34a ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
·       art.53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1240 ze zm.).
Rola organu prowadzącego w procedurze przekazania obowiązków dyrektora szkoły.
Przeprowadzenie inwentaryzacji w szkole. Zasady, terminy, procedury. Udział dyrektora przyjmującego w inwentaryzacji.
Przygotowanie i przekazanie dokumentacji księgowej szkoły.
Przygotowanie i przekazanie teczek akt osobowych i innej dokumentacji kadrowej.
Przygotowanie i przekazanie dokumentów organizacyjnych szkoły:
·       arkusze organizacji szkoły,
·       statut szkoły,
·       akt założycielski,
·       zarządzenia dyrektora,
·       uchwały rady pedagogicznej i innych organów kolegialnych szkoły,
·       wyniki kontroli organów zewnętrznych,
·       prowadzone rejestry,
·       druki ścisłego zarachowania
Przygotowanie i przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania:
·       księga „dzieci”,
·       księga „uczniów”,
·       arkusze ocen,
·       księgi arkuszy ocen,
·       uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania,
·       dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć prowadzonych w szkole,
·       teczki udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Przygotowanie i przekazanie innej dokumentacji:
·       księga obiektu budowalnego wraz z protokołami badań i przeglądów,
·       regulaminy i procedury wewnętrzne obowiązujące w szkole,
·       plany, programy funkcjonujące w szkole,
·       pieczęcie, pieczątki i stemple
Budowa protokołu przyjęcia – przekazania stanowiska dyrektora szkoły. Podsumowanie; pytania uczestników

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE