Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania ZFŚS w szkołach i placówkach oświatowych

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia

Zakładowym funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor szkoły. Zarządza w tym przypadku nawet kilkudziesięcioma tysiącami złotych z kont ZFŚS. Za pieniądze te ponosi odpowiedzialność także karną. Przyznanie świadczeń niezgodnie z przepisami może skończyć się płaceniem należnych składek do ZUS wraz z odsetkami. Szkolenie pomoże każdemu dyrektorowi szkoły i członkom komisji socjalnej zarządzać funduszem i podejmować właściwe decyzje o podziale środków ZFŚS.
 
Szkolenie nasze  ułatwia prowadzenie działalności socjalnej w szkole. Nasz ekspert pokaże jak  uniknąć błędów w zarządzaniu ZFŚS w szkole oraz niezgodnych z przepisami zapisów w regulaminie szkolnego funduszu. Pokażemy również jakie zastosować metody, aby zaoszczędzić na kosztach działalności socjalnej.


 
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie praktycznych problemów związanych z tworzeniem i rozliczaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności zasady tworzenia funduszu, rodzaje świadczeń z ZFŚS, świadczenia urlopowe oraz tworzenie preliminarza wykorzystania środków funduszu w danym roku budżetowym.  

Szkolenie ułatwi prowadzenie działalności socjalnej w szkole. Pomoże uniknąć błędów w zarządzaniu ZFŚS w szkole oraz niezgodnych z przepisami zapisów w regulaminie szkolnego funduszu.                                                              


Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów, księgowych, specjalistów ds. kadr i członków komisji socjalnych

Korzyści ze szkolenia


Na naszym szkoleniu dowiesz się jak:
-Jak planować w danym roku wydatki w ramach zfśs - trzeba czy można tworzyć preliminarz wydatków?
-Jak przyznawać świadczenia i jakie treści zawrzeć w regulaminie, aby organ kontrolujący nie uznał, że mogą być przejawem dyskryminacji pracowników?
-Jaki uprawnienia przysługują związkom zawodowym w zakresie zfśs?
-Czy komisja socjalna musi być powołana w zakładzie pracy?
-Jak stosować w praktyce przepisy ustawy o ochronie danych osobowych administrując funduszem?

Program szkolenia


1.Obowiązki socjalne pracodawców, zasady organizowania i prowadzenia działalności  
   socjalnej.
2. Istota i cel tworzenia funduszu, ustawowy zakres działalności socjalnej.
3.Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
4.Przepisy prawne regulujące zasady tworzenia funduszu oraz omówienie nowego  
   orzecznictwa NSA w sprawie przychodu ze stosunku pracy powstającego u uczestników  
   imprez integracyjnych.
5. Metodyka naliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania zakładowego
   funduszu, ustawowe wskaźniki odpisu.
6. Procedura tworzenia, wprowadzania zmian i uzgadniania Regulaminu ZFŚS. Preliminarz   
    wydatków na dany rok budżetowy.
7. Administrowanie funduszem przez pracodawcę oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności
    za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
8. Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z uwzględnieniem
    obowiązujących przepisów prawa.
9.   Katalog osób  uprawnionych do korzystania z funduszu.
10. Zasady przyznawania dopłat do różnych form wypoczynku, warunki przyznawania i
      rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomogi), pożyczki mieszkaniowe,
      imprezy integracyjne – przykłady rozwiązań praktycznych.
11. Ochrona danych osobowych, a ZFŚS.
12. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i przedstawicieli załogi w zakresie  
     działalności socjalnej.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE