Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz inne zmiany w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych związane z jej realizacją

Kategoria: Reforma oświaty 2017/2018


Opis szkolenia

Zmiana podstawy programowej to konsekwencja uchwalenia w dniu 29 grudnia 2015 r. nowelizacji ustawy o systemie oświaty, znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków
i wprowadzającej taki obowiązek dla dzieci siedmioletnich. W myśl nowelizacji do tzw. „zerówek” ma od września 2016 r. wrócić nauka czytania, pisania i liczenia. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostaje uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Zmianie ulega także podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej, która będzie spójna
z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zobowiązuje się nauczyciela do indywidualizacji
i takiej organizacji procesu edukacji, aby były zaspokojone potrzeby emocjonalne wszystkich dzieci bez względu na wiek.

W 2015 r. wprowadzono szereg innych zmian w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych, istotnych dla sposobu realizacji podstawy programowej, które zaczną obowiązywać od 1 września 2016 r. 

Korzyści ze szkolenia


Zapoznanie z obowiązującymi od 1 września 2016 r. oraz planowanymi zmianami prawa oświatowego, w szczególności w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Cele szczegółowe
1. Aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy na temat zmian w prawie oświatowym.
2. Przeprowadzenie analizy charakteru zmian w podstawie programowej, w celu pokazania
ich wpływu na organizację pracy szkoły/placówki.
3. Przygotowanie do świadomego i uporządkowanego wprowadzenia zmian w sposobie
realizacji zadań statutowych szkoły/placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program szkolenia


1. Krótkie omówienie kluczowych zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawach: nadzoru pedagogicznego, oceniania, klasyfikowania i promowania, dokumentacji przebiegu nauczania, ramowych planów nauczania, wymagań wobec szkół i placówek, przechodzenia ucznia z jednej szkoły do drugiej, rekrutacji,  sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, działalności wychowawczej i profilaktycznej, przyjmowania do szkół i placówek uczniów cudzoziemskich i powracających, kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe omówienie najważniejszych zmian dotyczących edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wprowadzonych  nowelizacją ustawy o systemie oświaty.
3. Analiza uregulowań dotyczących: prawa do wychowania przedszkolnego, prawa do  nauki oraz obowiązku szkolnego, a w szczególności: miejsca realizacji wychowania przedszkolnego i spełniania obowiązku szkolnego, odroczenia obowiązku szkolnego, realizacji obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem przepisów przejściowych.
4. Zestawienie porównawcze i charakterystyka zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w zakresie przygotowania do nabywania umiejętności czytania, pisania  i liczenia, oraz kształcenia ogólnego,  głównie w zakresie I etapu edukacyjnego.
5.  Omówienie wpływu zmian w podstawie programowej oraz w warunkach i sposobach jej realizacji na organizację pracy szkoły/placówki.
6. Przedstawienie innych istotnych dla funkcjonowania szkoły/placówki, obowiązujących od 1 września 2016 r. oraz planowanych zmian w prawie oświatowym, w celu umożliwienia przygotowania się do nich.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE