Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego, podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Korzyści

1

Poznanie kierunków polityki oświatowej państwa i założeń projektu " Poznaj Polskę"

2

Przygotowanie do opracowania projektu wycieczki zgodnej z przepisami i oczekiwaniami MEiN

3

Doskonalenie umiejętności kształtowania kompetencji kluczowych przez realizację projektu

4

Zapoznanie ze strukturą projektu edukacyjnego w metodzie WebQwestu- wycieczki wirtualne

Opis

13 sierpnia MEiN zamieściło informację o przedsięwzięciu "Poznaj Polskę” jako sposobie na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Zapowiedziano dofinansowanie 80 % kosztów organizacji wycieczek organizowanych przez szkoły. Jednocześnie minister zwrócił uwagę na rolę wycieczki w realizacji podstawy programowej, programu wychowawczo-profilaktycznego - promocję nowoczesnej edukacji patriotycznej. Szkolenie ma przygotować nauczycieli do: - planowania, organizacji wycieczek w obszarach nie tylko wskazanych przez MEiN - realizacji podstawy programowej za pomocą wycieczki, jako projektu edukacyjnego ; Ponadto, nauczyciele otrzymają propozycje procedur, zasad bhp, zalecanych norm dotyczących wyjazdów, wyjść i wycieczek , a także narzędzia do opracowania projektu wycieczki - w tym wirtualnej z wykorzystaniem metody WebQestu

Program szkolenia

  • Wycieczki edukacyjne w Kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022
  • W kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 ( 09 lipca 2021r), w priorytecie trzecim zwrócono uwagę na " szersze i przemyślane wykorzystanie wycieczek edukacyjnych" w w edukacji patriotycznej, nauczaniu historii i poznawaniu kultury polskiej. We wrześniu rusza pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, pod nazwą "Poznaj Polskę" w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Udział w tym przedsięwzięciu pozwoli szkołom na pełniejszą realizację priorytetu trzeciego, a jednocześnie będzie sprzyjał realizacji podstawy programowej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Zapewnienie realizacji projektów interdyscyplinarnych nie jest możliwe bez współpracy nauczycieli - korelacja międzyprzedmiotowa.
  • Organizacja wycieczek szkolnych zgodnie z przepisami i oczekiwaniami MEiN
  • ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki szczegółowo określa zasady organizacji wycieczek i wyjść szkolnych, wskazując, że :"Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych" Pamiętać należy, że do najważniejszych celów towarzyszących organizacji wyjazdów uczniów poza szkołę należą m.in.: 1) poznanie kraju i jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 2) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; Wycieczki należą do najbardziej wszechstronnych organizacyjnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej i działalności turystyczno - wychowawczej w szkole. Służą przede wszystkim wzbogacaniu wiadomości, zdobywaniu umiejętności i nawyków kulturalnego spędzania czasu, pomagają w kształtowaniu poglądu na świat, w wychowaniu estetycznym i zdrowotnym uczniów. Rozbudzają u wychowanków zainteresowanie historią, innym, ciekawszym stylem życia, Kształtują kompetencje kluczowe określone w podstawie programowej
  • Organizacja wycieczek szkolnych metodą interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego
  • Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - tylko przekazywania wiedzy ale równoległego kształtowania u uczniów umiejętności i postaw stawia nauczycieli przed koniecznością posiadania wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie i stosowanie we własnej pracy takich metod pracy, które będą kształtowały kompetencje kluczowe uczniów .wycieczki szkolne przedmiotowe, realizowane w ramach szkolnego systemu doradztwa zawodowego lub wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły mogą być realizowane metodą projektu edukacyjnego. Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie podczas pracy nad projektami powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele korzystający z metody projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując wymagania. Wyboru treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, które będą realizowane metodą projektu, może dokonywać nauczyciel samodzielnie lub w porozumieniu z uczniami
  • Wycieczka wirtualna, czyli WebQwest w praktyce szkolnej
  • Wycieczki można realizować w przestrzeni wirtualnej stosując metodę WebQuestu, czyli jednej z metod, inspirowanej konstruktywistycznym podejściem do kształcenia, zakładającym, że to sam uczeń buduje swoją wiedzę oraz zdobywanie wiedzy zachodzi w głowie ucznia, nauczyciel jedynie go prowadzi i stwarza uczniom tylko możliwość działań poznawczych wykorzystując do pozyskiwania informacji Internet i jego zasoby : wirtualnykraj.pl to cyfrowe, wirtualne wycieczki po Polsce, https://www.google.com/streetview/ - Google StreetView umożliwia przeglądanie, zwiedzanie różnych, wspaniałych miejsc na Ziemi. Dzięki temu można odkryć najsłynniejsze zabytki świata, poznać cuda natury oraz obejrzeć wnętrza muzeów, obiektów sportowych i inne.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas