Projektowanie zmian w planach i programach nauczania

Korzyści

1

Poznanie podstaw prawnych zobowiązujących dyrektora szkoły do nadzoru nad wprowadzeniem zmian i dostosowaniem programów i planów nauczania zawodów

2

Przygotowanie do wprowadzenia zmian w programach nauczania przedmiotów w oparciu o monitorowanie i ewaluację

3

Poznanie narzędzi i zdobycie umiejętności w zakresie sposobów modyfikacji programów nauczania

4

Poznanie narzędzi monitorowania i ewaluacji programów nauczania

Opis

Zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, § 3.
1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:
  • teoretycznych przedmiotów zawodowych;
  • zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
2. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych. Jak wynika z powyższego zapisu szkoły prowadzące kształcenie branżowe powinny dostosować w drodze modyfikacji programy nauczania. 

Program szkolenia

  • Regulacje prawne dotyczące form i sposobów modyfikacji programów nauczania w kształceniu branżowym
  • Podstawowe narzędzia wykorzystywane w procesie modyfikacji
  • System nadzoru nad procesem monitorowania i dostosowaniem programów nauczania
  • Rozwiązania praktyczne w procesie dostosowania programów nauczania

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas