Jak planować i organizować pracę szkoły branżowej

Korzyści

1

Poznanie ogólnych celów nadzoru pedagogicznego i zasad jego sprawowania w szkole branżowej

2

Zapoznanie z założeniami organizacyjno-prawnymi nowego nadzoru pedagogicznego.

3

Poznanie założeń powoływania Branżowych Centrów Umiejętności i modelu edukacji włączającej

4

Uświadomienie znaczenia udziału szkoły w konkursie "Szkoła zawodowa najwyższej jakości"

5

Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o wyniki i wnioski z nadzoru - wybrane narzędzia

Opis

 Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły regulują przepisy rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, które zostają znowelizowane od 1 września 2021r. Powinnością dyrektora szkoły pedagogicznej jest przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego, co musi nastąpić w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan (§ 23 ust. 1 rozporządzenia),a wcześniej - w terminie do 31 sierpnia przedstawienie zebraniu rady pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (§ 24 rozporządzenia). Dzięki szkoleniu dyrektorzy szkół branżowych dowiedzą się o planowanych zmianach w formach nadzoru pedagogicznego oraz swoje zadania, poznają narzędzia do diagnozy, oraz sposoby ich wykorzystania. 

Program szkolenia

 • Zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego - założenia organizacyjno-prawne
 • Obowiązki dyrektora szkoły dotyczące kształcenia, opieki i bezpieczeństwa uczniów w szkole wynikają z:
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)
 • oraz przepisów wykonawczych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658), z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
 • Od 1 września 2021 wyklucza się ewaluację z form nadzoru pedagogicznego, a jakość pracy szkoły w obszarach dydaktyki, wychowania i opieki określi kontrola sprawowana przez nadzór pedagogiczny zarówno dyrektora szkoły jak kuratorium oświaty.
 • Plan nadzoru pedagogicznego i jego wpływ na planowanie pracy nauczycieli szkoły zawodowej
 • Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły określone w przepisach rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ulegają nowelizacji z dniem 1 września 2021r.
 • Ewaluacja zostaje wyłączona z form nadzoru pedagogicznego, co oznacza, że wszystkie zagadnienia odnoszące się do oceny jakości pracy szkoły będą podlegały kontroli w obszarach dydaktyki, wychowania i opieki - w sposób bezpośredni dotyczy to również pacy nauczycieli.
 • Branżowe Centra Umiejętności szansą na rozwój wysokiej jakości usług szkoleniowych
 • W perspektywie finansowej 2021-2027 na poziomie krajowym i regionalnym rozważa się możliwość utworzenia ze środków Unii Europejskiej oraz środków lokowanych w Krajowym Planie Odbudowy Branżowych Centrów Umiejętności Zawodowych w celu wsparcia kształcenia zawodowego. Planuje się utworzenie około 200 takich ośrodków , które będą działały przy szkołach zawodowych lub centrach kształcenia zawodowego. Ich rolą ma być m.in. upowszechnianie uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy. Na spotkaniu przedstawione zostaną procedury tworzenia tych obiektów
 • "Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości" sposobem na innowacyjne rozwiązania w szkołach
 • Budowanie jakości pracy szkoły odbywa się w oparciu o formułowane wnioski końcowe z przeprowadzonego nadzoru, stawianie celów i planowanie działań , jakość pracy szkoły buduje również jej udział w projektach i innowacyjnych programach. Taką szansą jest udział szkoły w konkursie " Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości"
 • Wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego za rok ubiegły podstawą planowania na nowy rok szkolny
 • Podstawą planowania rozwoju szkoły powinny być wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok ubiegły. To w oparciu o nie wskazuje się obszary do doskonalenia i obszary w których należy wzmocnić działania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jak wykorzystać do planowania pracy szkoły diagnozę potrzeb w zakresie wsparcia uczniów po pandemii i stworzyć szkolny program zdrowia psychicznego

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas