Modyfikacja programów nauczania do zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

Korzyści

1

Poznanie podstaw prawnych regulujących zasady organizacji procesu dostosowania programów nauczania dla zawodów do nauczania on-line.

2

Poznanie procedur modyfikacji powyższych programów.

3

Zdobycie wiedzy o organizacji i nadzorowaniu procesu dostosowania programów nauczania do kształcenia na odległość.

Opis

Zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, § 3:

1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:
  • teoretycznych przedmiotów zawodowych;
  • zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

    2. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w bieżącym roku szkolnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
Jak wynika z powyższego zapisu, szkoły prowadzące kształcenie branżowe powinny dostosować w drodze modyfikacji programy nauczania tak, aby można było realizować treści w nich zawarte metodami i technikami kształcenia on-line.

Program szkolenia

  • Regulacje prawne dotyczące formy i sposoby modyfikacji programów nauczania w kształceniu branżowym do zdalnego nauczania.
  • Algorytm organizacji zespołu ds. modyfikacji programów nauczania do zdalnego kształcenia.
  • Podstawowe narzędzia wykorzystane w procesie modyfikacji.
  • System nadzoru nad procesem dostosowania programów do pracy on-line.
  • Dobór jednostek kształcenia z zakresu kształcenia praktycznego do nauczania na odległość.
  • Rozwiązania praktyczne w procesie dostosowania kształcenia praktycznego do metod i form nauczania synchronicznego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas