Jak oceniać zachowanie uczniów, aby służyło ich rozwojowi?

Korzyści

1

Uczestnik dokona szczegółowej analizy zapisów zawartych w przepisach prawa oświatowego dotyczących oceniania zachowania.

2

Pozna sposób udzielania uczniowi bieżącej informacji zwrotnej zarówno pozytywnej jak i negatywnej.

3

Dokona analizy i wyboru kryteriów oceny zachowania, które mogą zostać zawarte w statucie szkoły.

4

Pozna sposoby skutecznej oceny zachowania, które mogą posłużyć do stworzenia szkolnego systemu oceny zachowania uczniów.

5

Określi rolę wychowawcy w dokonywaniu oceny zachowania.

Opis

 Zdaniem wielu pedagogów trudnym obszarem oceniania jest ocena zachowania uczniów. Szkoły wypracowały i stosują różne systemy, od stawiania uwag dotyczacych zachowania, tych pozytywnych i tych negatywnych, poprzez rózne systemy punktowe, procentowe, czy zawierane z uczniami kontrakty. Każdy z wymienionych systemów ma swoje dobre i złe strony jednak zdaniem wielu nauczycieli nie ułatwiają one oceny zachowania ucznia, która służyłaby jego rozwojowi. Proponowane szkolenie pozwoli przyjrzeć się bardzo uważnie procesowi oceniania zachowania i poznać sposoby, dzięki którym nauczyciele będą wspierać indywidualny rozwój ucznia.

Program szkolenia

  • Stosowane systemy oceny zachowania- zalety i wady.
  • Przepisy prawa oświatowego dotyczące oceny zachowania.
  • ocenianie wewnątrzszkolne
  • śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
  • Kryteria oceny zachowania, które warto określić w statucie szkoły.
  • Rola i zadania wychowawcy klasy w dokonywaniu oceny zachowania.
  • Sposoby oceniania zachowania służące rozwojowi uczniów- propozycje

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas