POWRÓT DO SZKÓŁ

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Indywidualizacja procesu nauczania

 • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

"Praca nad sobą – dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia

 • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem

Automotywacja w pracy nauczyciela. Techniki motywowania samego siebie

 • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej

Budowanie autorytetu nauczyciela we współpracy z rodzicami

 • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej

Budowanie relacji z wykorzystaniem skutecznej komunikacji w środowisku szkoły pocovidowej.

Budujemy relacje w klasie rówieśniczej.

Ciekawe lekcje wychowawcze - metody i formy pracy z klasą

 • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej.

Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne

 • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Dobijamy do brzegu - jak motywować siebie i uczniów, aby mimo wszystko z satysfakcją zakończyć rok szkolny.

Dobre relacje rówieśnicze podstawą skutecznej edukacji - budowanie zespołu klasowego

 • Konieczne jest podjęcie konkretnych działań mających na celu troskę o dobre wzajemne relacje w środowisku szkolnym pomiędzy jego głównymi podgrupami: uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Dostosowanie wymagań, metod oraz form pracy - bieżące wsparcie ucznia

 • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Efektywna i asertywna komunikacja w radzie pedagogicznej. Mosty zamiast murów: jak rozmawiać o trudnych sprawach i pozostać kolegami?

 • Konieczna jest bardziej intensywna, dwustronna współpraca nauczycieli i wychowawców (którzy są najbliżej uczniów) z pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Gotowi na wszystko, czyli jak pomóc nauczycielom wrócić do pracy stacjonarnej po rocznej przerwie

Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej

Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego

 • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu

 • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów

 • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Jak pracować z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym wykluczeniu społecznym i cyfrowym

 • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Jak zdiagnozować zapotrzebowanie na treści wychowawcze i profilaktyczne adresowane do uczniów po doświadczeniach pandemii

Kompetencje interpersonalne nauczyciela

 • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej.

Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń

 • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych

 • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem

Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej

 • Konieczna jest bardziej intensywna, dwustronna współpraca nauczycieli i wychowawców (którzy są najbliżej uczniów) z pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych

Nauczyciel jako mistrz i mentor

 • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako podstawowe zadanie każdego nauczyciela

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako podstawowe zadanie każdego nauczyciela

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów

 • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem "Metody Wspólnej Sprawy"

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego jako zadanie priorytetowe w każdej szkole

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów

 • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem.

Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z podstawy programowej i rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem

Trudna rzeczywistość: szansa czy zagrożenie dla dzieci i młodzieży? - zaburzenia depresyjne i lękowe, wykluczenie społeczne, samotność, zagrożenia w sieci

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Uczenie się we współpracy, czyli jak skutecznie organizować pracę w zespołach na zajęciach lekcyjnych

 • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem.

Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Wsparcie uczniów i rodziców w sytuacji trudnej, popandemicznej

Wychowawca jako lider formalny i nieformalny

 • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej

Za barierą milczenia - jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym w szkole?

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

W pułapce jedzenia, czyli kiedy możemy mówić o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży? Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami odżywiania w środowisku szkolnym.

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Zajęcia reintegracyjne – jak je przygotować i zrealizować

Zbudować na nowo – jak pomóc dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkoły stacjonarnej.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Zespoły nauczycielskie. Pracujemy razem. Budowanie zespołów nauczycielskich

 • Konieczne jest podjęcie konkretnych działań mających na celu troskę o dobre wzajemne relacje w środowisku szkolnym pomiędzy jego głównymi podgrupami: uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Zbudować na nowo – jak pomóc dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkoły stacjonarnej.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas