Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Zimowa szkoła kadr i płac- kompleksowy kurs kadrowy- z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z Reformą Oświaty 2017

Uczestnicy: pracownicy kadr, specjaliści ds. płac, księgowi, referenci, dyrektorzy szkół i placówek,pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe


Opis szkolenia


Każdy dzień szkolenia trwa 8 godzin dydaktycznych i łącznie obejmuje trzy bloki tematyczne:
Pierwszy dzień: Polityka kadrowa w oświacie – kształtowanie treści stosunku pracy – część I
Kształtowanie treści umowy o pracę, zmiana warunków pracy, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy (podział na placówki publiczne i niepubliczne, feryjne i nieferyjne), ochrona przed rozwiązanie stosunku pracy; obowiązki pracownika i pracodawcy; odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna pracowników.
Drugi dzień: Polityka kadrowa w oświacie – czas pracy i urlopy pracownicze – część II
Czas pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (wpływ organizacji roku szkolnego na pojęcie czasu pracy), ewidencja czasu pracy, urlopy pracownicze; bezpieczeństwo
i higiena pracy; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie;  prowadzenie akt osobowych.

Trzeci dzień: Polityka kadrowa w oświacie – wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – część III
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, regulamin pracy i regulamin wynagradzania, świadczenia socjalne pracowników, odprawy pieniężne.

Korzyści ze szkolenia


Słuchacz zna:
1. różne formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi i nauczycielami; wykorzystuje w praktyce przepisy prawa pracy wynikające z ustawy zasadniczej i pragmatyki zawodowej nauczycieli
i pracowników samorządowych , umiejętnie korzysta z orzecznictwa sądowego
w tym zakresie; potrafi przewidzieć skutki spowodowane roszczeniami pracowników;
2. znaczenie czasu pracy w oświacie w ujęciu roku szkolnego z uwzględnieniem dni wolnych
od pracy;
3. systemy i rozkłady czasu pracy, rozróżnia je i potrafi zastosować w zakładzie pracy;
4. zasady rozliczania wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy oraz sposoby dokumentowania pracy wykonanej;
5. zasady udzielania nauczycielom urlopów pracowniczych: wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, okolicznościowych oraz innych dni wolnych;
6. zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracownika; prowadzi w tym zakresie odpowiednią dokumentację;
7. aktualne zmiany w przepisach prawa pracy, wykorzystuje je w praktyce.

Słuchacz potrafi:
1.przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi; zastosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące zasad doręczania korespondencji;
2. dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej pracownika, związanej
z rozwiązaniem stosunku pracy lub zmianą warunków pracy i płacy;
3. samodzielnie konstruować akty prawa miejscowego dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw doraźnych i pracę w dniu wolnym od pracy;
4. ustalać i rozliczać różne składniki wynagrodzenia;
5. rozróżnić wpływ udzielanych pracownikom urlopów na wysokość wynagrodzenia;
6. wykorzystywać w praktyce aktualny stan prawny, uwzględniając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnych Sądów Administracyjnych, Sadów Pracy, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i interpretacji właściwych ministrów.

Program szkolenia


Część I (dzień pierwszy szkolenia)
Polityka kadrowa w oświacie – kształtowanie treści stosunku pracy – część I
 1. Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Katalog danych osobowych.
 2. Strony stosunku pracy: pracownik i pracodawca.
 3. Rodzaje umów o pracę; umowy zawierane z nauczycielami
  i pracownikami niepedagogicznymi. Praktyczne wykorzystywanie Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Zmiana treści stosunku pracy: wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, powierzenie pracownikowi innej pracy.
 5. Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.
 6. Inne formy świadczenia pracy: umowy cywilnoprawne.
 7. Katalog obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających
  z Kodeksu pracy oraz pragmatyki zawodowej nauczycieli
  i pracowników samorządowych.
 8. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i dyscyplinarna.
 9. Zasady prawa pracy, w tym zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy; zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnianiu.
 10. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi
  w placówkach feryjnych i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi. Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 11. Wygaśnięcie stosunku pracy.
 12. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia go do pracy.
Część II (dzień drugi szkolenia)
Polityka kadrowa w oświacie – czas pracy i urlopy pracownicze – część II
 1. Pojęcie czasu pracy w oświacie. Czas pracy w ujęciu roku szkolnego.
 2. Normy czasu pracy regulowane w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela. Pojęcie czasu pracy. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 3. Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych
  w oświacie, zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum.
 4. Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.
 5. Ewidencja czasu pracy.
 6. Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom. Uprawnienia rodzicielskie.
 7. Prowadzenie akt osobowych pracownika: podział i układ akt, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej; odpisy i kopie. Świadectwo pracy.
 8. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy: badania lekarskie, szkolenia bhp, ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy, uprawnienia przysługujące pracownikom niepełnosprawnym.
Część III (dzień trzeci szkolenia)
Polityka kadrowa w oświacie – wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – część III
 1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę; składniki wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 2. Regulamin pracy, regulamin wynagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych, za pracę w dni wolne od pracy.
 4. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
 5. Uprawnienia socjalne nauczycieli: zasiłek na zagospodarowanie, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski; świadczenia socjalne pracowników.
 6. Odprawy przewidziane w Kodeksie pracy i innych ustawach,
  w tym w Karcie Nauczyciela.
 7. Roszczenia o wynagrodzenie za pracę.

Wykładowca


Robert Ludwiniakkierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa

Koszt szkolenia

660.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe