Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY W ŚWIETLE ZMIAN REFORMY OŚWIATY

Uczestnicy: pracownicy kadr, specjaliści ds. płac, księgowi, referenci, dyrektorzy szkół i placówek,pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe


Opis szkolenia

Cele zajęć:
- kompleksowe omówienie praktycznych problemów związanych z zatrudnianiem pracowników samorządowych oraz nauczycieli , obowiązkiem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,  okresową oceną pracownika samorządowego, ochroną danych osobowych wynikających z procesu rekrutacji i zatrudniania pracownika , regulacji prawnych z tym związanych oraz wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartego stosunku pracy.
- wskazanie praktycznych  rozwiązań oraz  regulacji prawnych dla pracodawców w zakresie: uprawnień i prawa pracy w kwestii zawierania stosunku pracy  oraz rozwiązywania stosunku pracy przy zachowaniu ustawowych okresów wypowiadania umów o pracę po zmianach przepisów Kodeksu Pracy.

Korzyści ze szkolenia


Pozyskana wiedza i przykłady praktycznych rozwiązań pozwoli uczestnikom szkolenia świadomie funkcjonować w obszarach omówionych na szkoleniu w świetle obowiązujących przepisów Pozwoli również uniknąć błędów i da możliwości wprowadzenia we własnych systemach zarządzania rozwiązań zgodnych z prawem. Minimum wiedzy księgowej maksimum wiedzy praktycznej pokarze świat cyferek z innej perspektywie i wpływ zmian prawnych na finanse jednostki. Rzeczy z pozoru trudne staną się dla uczestników szkolenia łatwe, zrozumiałe i przejrzyste.

Program szkolenia


1.Podstawy prawne wypłaty wynagrodzeń:
·         Dla nauczycieli
·         Dla pracowników nie będących nauczycielami.
2.Podstawy prawne wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”.
·         Ustalenie prawa do trzynastki.
·         Okresy pracy uprawniające do nabycia dodatkowego wynagrodzenia rocznego-pojęcie i ustalenie na przykładach, zasada proporcjonalności.
·         Kto nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne a potrącenia z wynagrodzenia.
·         Uprawnienia pracowników, którym nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia rocznego , albo którym zaniżono jego wysokość.
·         Konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za wypłatę wynagrodzeń za nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacie trzynastki.
4.Potrącenia z wynagrodzeń.
·         Pojęcie „wynagrodzenia” –wyjaśnienia i definicja.
·         Co podlega egzekucji.
·         Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
·         Komornicze i administracyjne zbiegi potrąceń z wynagrodzeń - zmiana !
·          Dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń.
·         Sankcje prawne za utrudnianie egzekucji.
·         Kwoty wolne od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę i zasiłku chorobowym.
·         Potrącenia z umów cywilno-prawnych.
·         Potrącenia z zasiłków finansowanych przez Zus.
·         Potrącenia ze świadczeń wypłaconych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5.Ochrona danych osobowych-tajemnica wynagrodzeń, potwierdzenie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim a tajemnica wynagrodzeń.
·         Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
·         Treść upoważnienia.
·         Ewidencja osób upoważnionych.
·         Potwierdzanie zaświadczeń.
·         Przekazywanie danych osobom i podmiotom zewnętrznym.
 
6.Dokumenty wymagane przy zatrudnianiu ( oświadczenia i zaświadczenia) a zawieranie kilku umów z tą samą osobą (dopuszczalne czy zabronione)-problematyka zagadnienia
·         Rodzaje umów o pracę po zmianach.
·         Zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny.
·         Liczba miesięcy i liczba dopuszczalnych umów o pracę na czas określony.
·         Skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony.
·         Rodzaje umów o pracę do których nie stosuje się ograniczeń.
·         Skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące.
·         Obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy.
·         Sankcje prawne za nie powiadomienie okręgowego Inspektora pracy.
·         Zmiany w okresach wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony.
·         Stosowanie nowych przepisów do umów zawieranych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów.
·         Zatrudnianie pracowników samorządowych
·         Ocena pracowników samorządowych.
7.Specyfika zatrudniania Nauczycieli na czas określony w świetle nowych regulacji.
·         Zawieranie umów o pracę na czas określony.
·         Zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony.
·         Przekształcenie umów na czas nieokreślony w stosunku pracy na podstawie mianowania.
·         Zawieranie umów na zastępstwo nieobecnego nauczyciela a umowa na czas określony.
8.Dodatek stażowy- za wysługę lat-problematyka.
·         Ustalenie dodatku stażowego dla nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach.
·         Okresy zaliczane do pracowniczego stażu pracy-wymagana dokumentacja.
9.Urlopy Nauczycieli.
·         Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
·         Urlop uzupełniający.
·         Urlop dla poratowania zdrowia.
10.Nagroda jubileuszowa .
11.Zasiłek na zagospodarowanie.
12.Jednorazowy dodatek uzupełniający dla Nauczycieli.
13.Zasady udzielania pracownikom zwolnień od wykonywania pracy w celu załatwienia spraw osobistych a zachowanie praw do wynagrodzenia i możliwość ich odpracowania.
·         Urlopy okolicznościowe.
·         Wyjścia prywatne.
14.Świadczenia pracownicze zwolnione z opodatkowania.
15.Świadczenia wypłacane z ZFŚS  naliczanie, wypłacanie i zwolnienia podatkowe.
16. Wypłata świadczeń pracowniczych po zlikwidowanych jednostkach  - problematyka.

Wykładowca


Edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, audytor wewnętrzny, certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów, właściciel biura rachunkowo-audytorskiego, ekonomista , główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – Absolwent Rachunkowości i zarządzania finansami Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Audyt wewnętrzny i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista z zakresu księgowości budżetowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, prawa pracy, prawa oświatowego oraz zarządzania strategicznego. Zajmuje się także praktycznymi aspektami związanymi z działalnością socjalną placówek oświatowych.

Koszt szkolenia

335.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe