Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Skuteczne i sprawne podsumowanie I półrocza 2017-2018, zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym. Sposoby i narzędzia do efektywnego oraz sprawnego przygotowania i przeprowadzenia śródrocznego zebrania rady pedagogicznej

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia


Klasyfikacja śródroczna  to ważny etap pracy szkoły dotyczący oceniania, klasyfikowania i promowania. To także analiza i ocena realizacji planów pracy, wyniki i wnioski z nadzoru, ustalenie rekomendacji. To jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany pracy, plan nadzoru dyrektora,  program wychowawczo-profilaktyczny.

Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne sposoby i narzędzia do opracowania realizacji zadań za pierwsze półrocze 2017- 2018  Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę klasyfikacyjną, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, podamy przykładowe opracowania i analizy. Pokażemy przykładowe uchwały rady pedagogicznej.

Korzyści ze szkolenia


Dostarczenie dyrektorom, wicedyrektorom, informacji oraz przykładowych narzędzi do efektywnego i sprawnego przygotowania i przeprowadzenia śródrocznego zebrania rady pedagogicznej

1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem oraz szczegółowe rozwiązania w tym zakresie.
2. Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy, planu nadzoru, oraz sformułować wnioski i rekomendacje.
3. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, w szczególności budować uchwały, opracowywać protokoły, zestawienia i analizy.

Program szkolenia


1. Zaplanowanie i organizacja zebrania rady pedagogicznej  w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej - przykładowy porządek, uchwały, zestawienia dotyczące klasyfikacji.
2. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące klasyfikacji śródrocznej, terminy, procedury, rozwiązania szczegółowe.
3. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia,  wzory opracowań.
4. Ocena efektów uczenia, realizacja celów z podstawy programowej.  – przykładowe rozwiązania.
5. Ogólne wnioski dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego, obszary monitorowania.
6  Informacje o działalności szkoły – zadania dyrektora szkoły i nauczycieli, wnioski i rekomendacje.
7. Podsumowanie działań w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, wnioski i rekomendacje.
8. Przykłady dokumentów, zapisów, wystąpień.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe