Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.

Uczestnicy: dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ds. kadr, referenci, pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe


Opis szkolenia


Prezydent RP podpisał przygotowaną przez MEN ustawę z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół oraz placówek ... czytaj więcej

Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrożenia zmian wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza nowe rozwiązania do Karty Nauczyciela. Zmiany dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy, warunków zatrudniania nauczycieli, wynagrodzeń, urlopów zdrowotnych, urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej, czasu pracy i uprawnień socjalnych.

Korzyści ze szkolenia


1. poszerzenie wiedzy w zakresie nowych zadań dyrektora szkoły, wynikających ze zmian
w Karcie Nauczyciela,
2. przygotowanie dyrektora szkoły jako pracodawcy do podjęcia decyzji kadrowych wynikających z proponowanych zmian.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1. znają proponowane regulacje prawne,
2. potrafią przygotować się do ich wprowadzenia

Program szkolenia


 1.     Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli:
a)     zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach i szkołach niepublicznych,
b)     nowe zasady zatrudniania nauczycieli stażystów.
c)     informacja z Krajowego Rejestru Karnego a przerwa w zatrudnieniu.
d)     zmiany dotyczące ograniczenia wymiaru zatrudnienia.
e)     nowe rozwiązania dotyczące stanu nieczynnego.

2.     Awans zawodowy nauczycieli:
a)    nowe zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego nauczyciela stażysty, postępowanie egzaminacyjne,
b)    wydłużenie okresów pracy w szkole przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego,
c)     stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich,
d)    ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego.

3.     Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli:
a)    nowa skala ocen,
b)    obowiązek dokonywania oceny pracy – terminy i tryb,
c)     skutki prawne oceny niezadawalającej,
d)    tryb odwoławczy od oceny pracy,
e)    regulamin dokonywania oceny pracy opiniowany przez kuratora oświaty – szczegółowe kryteria ustalane na poziomie szkoły.

4.     Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli:
a)    pensum dla nauczycieli specjalistów ustalone w Karcie Nauczyciela,
b)    objęcie nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zakazem realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych,
c)     zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5.      Nowe zasady korzystania z uprawnień socjalnych, urlopów i uprawnień rodzicielskich:
a)    nowy wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły feryjnej,
b)    wykorzystywanie urlopów uzupełniających,
c)     urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w szkole feryjnej i nieferyjnej,
d)    nowe zasady udzielania i korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
e)    zmiany dotyczące urlopu wychowawczego,
f)      określenie w Karcie Nauczyciela zasad korzystania z opieki na dziecko do lat 14.,
g)    likwidacja uprawnień wynikających z art. 54- 61 obowiązującej Karty Nauczyciela.

6.     Zmiany dotyczące wynagrodzeń:
a)    Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane z dołu,
b)    Nowy dodatek dla nauczycieli za wyróżniającą pracę.

7.     Inne proponowane w Karcie Nauczyciela zmiany dotyczące szkół i placówek publicznych i niepublicznych.

Wykładowca


Robert Ludwiniak – kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe