Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

PRZEWODNIK PO OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ RODO - VADEMECUM DYREKTORA, NAUCZYCIELA I PRACOWNIKA ADMINISTRACJI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

Uczestnicy: pracownicy urzędów administracji publicznej, w tym szkół i placówek oświatowych- dyrektorzy, pracownicy administracyjni, nauczyciele


Opis szkolenia


25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (General Data Protection Regulation) czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) było opracowywane i dyskutowane przez cztery lata, a ostatecznie przyjęte zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. procedur, jakie firmy działające w UE stosowały przez lata. Kogo dotyczyć będzie RODO? Tak naprawdę wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Od maja tego roku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich 28 państw członkowskich mają być ujednolicone. Intencją unijnych urzędników było unowocześnienie regulacji o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 1995 r. i w dobie postępującej cyfryzacji mają coraz mniejsze zastosowanie praktyczne. Jednocześnie nowe prawo zostało stworzone tak, aby było ?technologicznie neutralne?, czyli aktualne niezależnie od rozwoju technologii. Dlatego unijne rozporządzenie nie zawiera żadnych konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe. Udział w szkoleniu pozwoli państwu przygotować szkołę/placówkę do nowych wyzwań wynikających z RODO.

Korzyści ze szkoleniaCelem zajęć jest przekazanie informacji o zmianach w systemie ochrony danych osobowych
Cele szczegółowe (korzyści dla uczestników)
1.Poznanie wymagań wynikających z RODO.
2.Przygotowanie szkoły/placówki do wprowadzenia nowych zasad ochrony danych osobowych.

Program szkolenia


  1.   Wstęp. Podstawy prawne -pojęcia podstawowe:  
    a)   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ? RODO),  
    b)   projekt roboczy ustawy o ochronie danych osobowych,  
    c)   zasady przetwarzania danych osobowych:
 • brak obowiązku zgłaszania zbiorów do rejestracji,
 • analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych,
 • zasada rozliczalności,
 • kodeksy postępowania,
 • mechanizm certyfikacji.
 
  2.   Zakres przetwarzania informacji:  
    a)   audyt dotyczący przetwarzania danych osobowych,  
    b)   rejestr czynności przetwarzania danych,  
    c)   polityki i procedury przetwarzania danych.  
  3.   Nowe obowiązki informacyjne:  
    a)   obowiązek informacyjny w stosunku do dzieci,  
    b)   zwiększenie zakresu in formacji,  
    c)   podanie danych kontaktowych do IOD.  
  4.   Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane:  
    a)   prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,  
    b)   prawo dostępu,  
    c)   prawo do sprostowania/uzupełnienia danych  
    d)   prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),  
    e)   prawo do ograniczenia przetwarzania,  
    f)   prawo do przenoszenia danych,  
    g)   prawo do sprzeciwu,  
    h)   prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.  
  5.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:  
    a)   zgoda jednoznaczna,  
    b)   zgoda wyraźna,  
    c)   ważność zgody,  
    d)   zgoda wyrażana przez dzieci.,  
  6.   Zabezpieczenia w trakcie przetwarzania danych osobowych:  
    a)   dostosowanie zabezpieczeń do wymogów XXI wieku,  
    b)   integralność danych,  
    c)   poufność danych.  
  7.   Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:  
    a)   prowadzenie wewnętrznego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,  
    b)   prowadzenie innych ewidencji przetwarzanych danych.  
  8.   Ocena skutków przetwarzania danych osobowych:  
  9.   Naruszenia ochrony danych osobowych:  
    a)   kradzież (fałszowanie) tożsamości,  
    b)   strata finansowa,  
    c)   naruszenie dobrego imienia,  
    d)   naruszenie tajemnic prawnie chronionych.  
  10.   Inspektor ochrony danych:  
    a)   obowiązek wyznaczania IOD,  
    b)   kwalifikacje,  
    c)   jeden IOD dla kilku podmiotów,  
    d)   formy zatrudnienia,  
    e)   zakres zadań:
 • informowanie ADO oraz pracowników o ich obowiązkach wynikających z przepisów prawa oraz doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 • współpraca z organem nadzorczym
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
 • prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności
 
  11.   RODO w praktyce szkolnej.  
  12.   Podsumowanie  

Wykładowca


Jolanta Fiedeń-Zabłotny- radca prawny, wykładowca i ekspert z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy. Od wielu lat pomaga naszym klientom rozwiązywać trudne problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Autorka artykułów o tematyce prawnej publikowanych na portalu internetowym  www.plonsk24.pl  oraz www.edurada.pl

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe