Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Ruch kadrowy 2018/19 w kontekście reformy systemu oświaty. Najnowsze zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy oraz ich skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Uczestnicy: dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ds. kadr, referenci, pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe


Opis szkolenia


Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań tak istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej
w oświacie. Przedstawiciele organów prowadzących dowiedzą się, jakie skutki kadrowe wywołają ich ewentualne decyzje o wygaszeniu, przekształceniu lub włączeniu gimnazjum do innej szkoły. Dyrektorzy dowiedzą się, jakie rozwiązania kadrowe będą musieli bądź mogli stosować w okresie wdrażania reformy, poinformujemy ich również o tym, jakie znaczenie w ruchu kadrowym ma nowelizacja Karty Nauczyciela. Uczestnicy zdobędą informacje, o tym, jakie będą obowiązywać nowe zasady zatrudnienia w szkołach publicznych i niepublicznych, co zmienia się w procedurze awansu zawodowego i ocenie pracy. Dowiedzą się również, jakie będą mieli perspektywy dalszego zatrudnienia (w aspekcie prawnym) w związku ze zmianami w prawie pracy. Dyrektorzy dowiedzą się, kiedy powinni, a kiedy nie mogą udzielić urlopu zdrowotnego, w jaki sposób zakończyć urlop i czy można w trakcie urlopu zwolnić nauczyciela.

Korzyści ze szkolenia1. Uczestnik poznaje różne formy zatrudnienia i zmiany warunków pracy (przeniesienie służbowe, stan nieczynny, ograniczenie wymiaru zatrudnienia, obowiązek uzupełniania tygodniowego wymiaru czasu pracy, zgoda na zatrudnienie w innej szkole);
2. Uczestnik potrafi przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi;
3. Uczestnik, zarządzając kadrami, potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej własnego statusu i statusu prawnego innych osób;
4. Słuchacz zna zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracownika.

Program szkolenia


  1.   Arkusz organizacyjny szkoły (dane osobowe pracowników, dane statystyczne, wymagania kwalifikacyjne) i jego wpływ na kształtowanie polityki kadrowej.  
  2.   Zasady i warunki zatrudniania nauczycieli od 1 września 2018 r.:  
    a)  cechy umowy o pracę, celowość zatrudniania na czas określony,    
    b)  wymagania formalne, w tym nowe zasady pozyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego,    
    c)  nowe zasady nawiązywania umów o pracę w szkołach i placówkach niepublicznych,    
    d)  nowe zasady zatrudniania w szkole nauczycieli akademickich i osób o uznanym dorobku zawodowym,    
    e)  łączenie etatu w szkole feryjnej i nieferyjnej po nowelizacji Karty Nauczyciela,    
    f)  realizacja godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych, obniżone pensum, zgoda na zatrudnienie – po nowelizacji Karty Nauczyciela,    
    g)  nowe zasady zatrudniania nauczycieli stażystów,    
    h)  zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – zmiany w Karcie Nauczyciela.    
  3.   Zmiany w procedurze awansu zawodowego a nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia:  
    a)  nowe zasady rozpoczęcia i zakończenia stażu przez nauczyciela stażystę,    
    b)  zmiany w przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,    
    c)  nowe zasady dokonywania oceny pracy w ścieżce awansu zawodowego – kryteria i wskaźniki; tworzenie i opiniowanie nowego regulaminu,    
    d)  awans zawodowy a zmiana miejsca zatrudnienia – nowe regulacje prawne,    
    e)  okres przejściowy: ocena dorobku a ocena pracy,    
  4.   Nowe zasady dokonywania oceny pracy i jej wpływ na zatrudnienie.  
  5.   Przeniesienie służbowe nauczyciela:  
    a)  przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole,    
    b)  przeniesienie do innej szkoły – zmiany w Karcie Nauczyciela.    
  6.   Zmiana warunków zatrudnienia, w tym zmiany wynikające z reformy oświaty:  
    a)  ograniczenie wymiaru zatrudnienia – zmiany po nowelizacji Karty Nauczyciela,    
    b)  porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające.    
  7.   Uzupełnianie etatu w innej szkole – zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły.  
  8.   Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie:  
    a)  obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy,    
    b)  ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień – zmiany w Karcie Nauczyciela.    
  9.   Urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający i jego znaczenie w zatrudnieniu – zmiany w Karcie Nauczyciela.  
  10.   Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Dokumenty formalne i tryb odwołania.  
  11.   Status prawny nauczycieli pełniących funkcje kierownicze – zatrudnienie a powierzenie funkcji.  
  12.   Przypadki, w których można korzystać ze stanu nieczynnego i uprawnienia przysługujące pracownikowi.  
  13.   Rozwiązanie umowy o pracę:  
    a)  oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy,    
    b)  przyczyny rozwiązywania umów o pracę – zmiany w Karcie Nauczyciela,    
    c)  kryteria pracodawcy,    
    d)  odprawy przysługujące pracownikom,    
    e)  roszczenia przed sądem pracy.    
  14.   Świadectwo pracy – jak je wypełnić zgodnie z nowym rozporządzeniem.  

Wykładowca


Robert Ludwiniak – wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe