Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Uporządkowanie dokumentacji szkoły zgodnie z przepisami prawa- weryfikacje i nowelizacje dokumentów. Poznaj nowe zasady prowadzenia dokumentacji po zmianie przepisów prawa

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia


Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli  zadania związane z  tworzeniem nowych dokumentów wewnątrzszkolnych, weryfikacją i nowelizacją tych dokumentów w związku ze zmianami. Każda szkoła /placówka jest zobowiązana do tworzenia, realizowania, i modyfikowania obowiązujących dokumentów. Dokumenty, ich zawartość, sposób wprowadzenia do realizacji w szkole/placówce jest warunkiem koniecznym do jej prawidłowego funkcjonowania. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja i sposób dokumentowania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z nowymi zmianami. Podczas szkolenia przedstawimy nowe rozwiązania dotyczące nadzoru pedagogicznego, pokażemy przykładowe rozwiązania dotyczące dokumentów szkolnych, podpowiemy, jakie zadania zlecić zespołom, aby ich praca przyniosła efekty, jakie podjąć działania, aby włączyć do współpracy rodziców, na co zwrócić uwagę w nowych dokumentach wewnątrzszkolnych i jak je wprowadzić. Szkolenie uporządkuje informacje dyrektora o tak ważnym obszarze pracy szkoły, jaką jest dokumentacja.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z tworzeniem, realizacją i modyfikacją dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki.
2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować dokumenty takie jak: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, dokumenty związane z nadzorem i nowymi rozwiązaniami tym obszarze, szeroko rozumianą dokumentację dotycząca pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentacja awansu i oceny pracy, regulaminy, wynikające z licznie zmienionych przepisów prawa.
3. Słuchacz pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego oraz dokumentowania działań w tym zakresie.
4.Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty szkolne do nowych wymogów.

Program szkolenia


  1. Ogólne zmiany dotyczące dokumentacji wynikające z ustaw i aktów prawnych – krótkie zestawienie.
  2. Program wychowawczo – profilaktyczny, przykładowa budowa – zmiany, które należy wprowadzić w związku z rozporządzeniem z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
  3. Statut jako dokument prawa wewnątrzszkolnego – nowa budowa, rozwiązania dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego -  przedstawienie trybu odwoławczego od ocen z zajęć edukacyjnych, przypomnienie trybu odwoławczego od ocen zachowania, zasady udostępnia  sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych.
  4. Regulamin rady pedagogicznej i rady rodziców zgodny z nowymi przepisami prawa –omówienie.
  5. Regulamin oceny pracy nauczycieli w oparciu o obowiązujące i projektowane zmiany –przedstawienie głównych założeń. Dokumentacja awansu i oceny pracy, zaplanowanie rozwiązań.
  6. Innowacje i eksperymenty – zmiany dotyczące realizacji i dokumentowania – przykładowe opracowania.
  7. Nowa rola dyrektora i członków rady pedagogicznej w realizacji zadań wynikających z nadzoru, wymagań i kierunków polityki oświatowej państwa.
  8. Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej – omówienie zmian, sposobu dokumentowania, ustalenie procedur  obowiązujących w szkole/placówce, znaczenie diagnozy w tworzeniu dokumentu i realizacji zadań.
  9. Dokumentacja przebiegu nauczania, wychowania i opieki – zmiany w przepisach prawa.
  10. Panel dyskusyjny.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe