Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Ocena działalności pracy szkoły- klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz podsumowanie obszarów szkoły- jako zadania kluczowe związane z zakończeniem roku szk. 2017/18. Zadania kluczowe związane z zakończeniem roku- klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz podsumowanie i ocena działalności szkoły

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia

   
Zakończenie roku szkolnego to ważny etap pracy szkoły dotyczący oceniania, klasyfikowania i promowania. To także analiza i ocena realizacji planów pracy, wyniki i wnioski z nadzoru, ustalenie rekomendacji do pracy w roku przyszłym. To jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany pracy, plan nadzoru dyrektora,  program wychowawczo-profilaktyczny.


        Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne sposoby i narzędzia do analizy i oceny działalności pracy szkoły za rok szkolny 2017- 2018 zgodnie z nowymi przepisami prawa. Przedstawimy przykładowe opracowania i analizy, które podkreślą kreatywność pracy nauczycieli w realizacji podstawy programowej, zwrócą uwagę na realizację kompetencji uczniów. Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę w sprawie klasyfikacji i promocji, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, jakie zadania zaplanować na radę podsumowującą pracę szkoły, aby przebiegała w sposób sprawny i skuteczny. Pokażemy przykładowe uchwały rady pedagogicznej.

Korzyści ze szkolenia


Celem szkolenia jest dostarczenie dyrektorom, wicedyrektorom, informacji oraz przykładowych narzędzi do efektywnego i sprawnego przygotowania i przeprowadzenia zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów a także rady podsumowującej rok szkolny 2017/18.
Ponadto:
1. Uczestnik szkolenia utrwali swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisy prawa oświatowego związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz szczegółowe rozwiązania w tym zakresie, dotyczące trybu i procedur.
2. Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy szkoły, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru, programu wychowawczo-profilaktycznego, programów innowacyjnych i innych realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
3. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, w szczególności budować uchwały, opracowywać protokoły, zestawienia i analizy.

Program szkolenia


 1. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące rocznej klasyfikacji i promocji uczniów, terminy, procedury, omówienie trybu odwoławczego od ocen z zajęć edukacyjnych, oraz trybu odwoławczego od ocen zachowania.
 1. Egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy poprawkowe - terminy, wymagania edukacyjne, sposoby powiadamiania, powołanie komisji do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, wzory protokołów z tych egzaminów.
 2. Zaplanowanie i organizacja zebrania rady pedagogicznej  w sprawie rocznej klasyfikacji i promocji uczniów,  - przykładowy porządek zebrania, uchwały, zestawienia dotyczące klasyfikacji, analizy porównawcze, zadania zespołów nauczycielskich.
 3. Zadania dyrektora szkoły i wicedyrektora związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zebrania podsumowującego pracę szkoły – wydanie zarządzenia lub ogłoszenia w sprawie zebrania wraz z podaniem porządku zebrania, ustalenie zadań dla członków rady pedagogicznej, podanie wzorów opracowań.
5. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia,  wzory opracowań.
6. Ocena efektów uczenia, realizacja podstawy programowej – przykładowe opracowania niezbędne w monitorowaniu jakościowym podstawy programowej, wzory wniosków i rekomendacji.
7. Ogólne wnioski dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego;
    a) ogólne wnioski i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej;
  b) ogólne wnioski i zalecenia z kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa i wewnątrzszkolnych regulaminów;
 c) wnioski i rekomendacje wynikające ze wspomagania nauczycieli;
 d) obszary monitorowania - wnioski i rekomendacje do pracy w roku przyszłym.
 e) wnioski i zalecenia z obserwacji zajęć.
8. Podsumowanie działań w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa – wnioski i zalecenia do realizacji w roku szkolnym 2017/18.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. – wzór uchwały wraz z propozycją realizacji wniosków.
10. Informacje o działalności szkoły – zadania dyrektora szkoły i nauczycieli:
 • wyniki egzaminów zewnętrznych  - analiza w zakresie kształconych umiejętności,
 • ocenianie wewnątrzszkolne (efekty wewnątrzszkolne - wyniki nauczania z poszczególnych przedmiotów),
 • wewnątrzszkolne badania wyników nauczania z uwzględnieniem wniosków z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych,
 • udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych,
 • organizacja zajęć dodatkowych, efektywność prowadzonych zajęć,
 • realizacja planów dydaktycznych, programów własnych i innowacyjnych,
 • projekty edukacyjne i unijne, ewaluacja.
 • ocena sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami.
11. Model wprowadzania zmian w zakresie zmian w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczycieli.
12. Przykłady dokumentów, zapisów, wystąpień.      

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe