Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W ROKU 2018

Uczestnicy: dyrektorzy, wicedyrektorzy, główni księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych , samodzielni specjaliści ds. księgowości


Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości w części dotyczącej dokumentacji wewnętrznej - instrukcji i zarządzeń jako zbioru podstawowych i najważniejszych  dokumentów każdej  jednostki finansów publicznych oraz zastosowanie ich w celu prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczących wyodrębniania wydatków na  realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych.
 
Ewidencjonowanie wydatków i ich specyfika w Rozdziałach 80149,80150 i 80152  w świetle zmian  podstawy prawnej  na przełomie lat 2015-2018 , wybór metodologii naliczania kosztów oraz budowa regulacji prawnych i ich zapisy w polityce rachunkowości.

Korzyści ze szkolenia


Zapoznanie uczestników szkolenia z zakresem odpowiedzialności głównego księgowego, pracowników finansowych, delegowanie uprawnień pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej. Wskazanie odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej w świetle zmian prawnych.

Program szkolenia


Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na rok 2018  
Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w planie finansowym szkoły i przedszkola na rok 2018
Specyfika specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na stopień niepełnosprawności.
-w szkołach i przedszkolach,
-w szkołach i przedszkolach integracyjnych,
- w szkołach i przedszkolach specjalnych.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie udzielania wyjaśnień w w/w problematyce oraz kontroli.
Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii klasyfikowania wydatków na nowych rozdziałach 80149 , 80150 i 80152
Stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii klasyfikowania wydatków na nowych rozdziałach 80149 i 80150 i 80152
Kompetencje w ramach kontroli przez NIK
Kompetencje Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie wyodrębniania wydatków  ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w dwóch nowych rozdziałach 80149, 80150 i 80152
Omówienie zmian w nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz.1578),
Wpływ zmian w w/w regulacjach prawnych na planowanie i realizację wydatków na rok budżetowy 2018 oraz obszar Kontroli Zarządczej w prawidłowo funkcjonującym Systemie Kontroli Zarządczej w jednostce budżetowej.
Odpowiedzialność, prawa i obowiązki w świetle zmiany aktów prawnych stanowiących o:
- Kompetencjach Kierowników Jednostek 
-Kompetencjach Głównych Księgowych.
Pytania uczestników-panel dyskusyjny.

Wykładowca


Edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, audytor wewnętrzny, certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów, właściciel biura rachunkowo-audytorskiego, ekonomista, główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – Absolwent Rachunkowości i zarządzania finansami Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Audyt wewnętrzny i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista z zakresu księgowości budżetowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, prawa pracy, prawa oświatowego oraz zarządzania strategicznego. Zajmuje się także praktycznymi aspektami związanymi z działalnością socjalną placówek oświatowych.

Koszt szkolenia

335.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe