Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

OCENA DZIAŁALNOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA - PODSUMOWANIE OBSZARÓW DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA - JAKO ZADANIA KLUCZOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO 2017/18

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych


Opis szkolenia

     Zakończenie roku szkolnego to ważny etap pracy przedszkola dotyczący analizy i oceny obszarów dydaktyczno-wychowawczo –opiekuńczych. To także analiza i ocena realizacji planów pracy zespołów, specjalistów, realizacji programów własnych, innowacyjnych, projektów. To również wyniki i wnioski z nadzoru, ustalenie rekomendacji do pracy w roku przyszłym, podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników i wniosków z nadzoru, przedstawionych przez dyrektora. To jednocześnie informacja o działalności pracy przedszkola pod kątem jego efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany pracy, plan nadzoru dyrektora, realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
        Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne sposoby i narzędzia do analizy i oceny działalności pracy przedszkola za rok szkolny 2017- 2018 zgodnie z nowymi przepisami prawa. Przedstawimy przykładowe opracowania i analizy, które podkreślą kreatywność pracy nauczycieli w realizacji podstawy programowej, zwrócą uwagę na realizację zalecanych warunków. Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę podsumowującą pracę przedszkola, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, jak  zaplanować zadania na radę podsumowującą pracę przedszkola, aby przebiegała w sposób sprawny i skuteczny. Pokażemy przykładowe uchwały rady pedagogicznej.
      Omówimy też najistotniejsze zmiany dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikające z nowych przepisów prawa  -podamy przykładowe rozwiązania

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia utrwali swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisy prawa oświatowego związanych z realizacją nowej podstawy programowej, podsumowaniem efektów jej realizacji, sformułowaniem wniosków i ustaleniem rekomendacji.
2. Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planów pracy zespołów zadaniowych, planu nadzoru, programów innowacyjnych i innych realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
3. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, w szczególności budować uchwały, opracowywać protokoły, zestawienia i analizy.
4. Uczestnik pozna przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, będzie umiał zbudować regulamin oceniania.

Program szkolenia


  1. Zadania dyrektora przedszkola i wicedyrektora związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zebrania podsumowującego pracę przedszkola – wydanie zarządzenia lub ogłoszenia w sprawie zebrania rady wraz z podaniem porządku zebrania, ustalenie zadań dla członków rady pedagogicznej.
  2. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia,  wzory opracowań.
  3. Ocena efektów kształcenia,  wychowania i  opieki realizacja celów i zadań nowej podstawy programowej – przykładowe rozwiązania
  4. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego dotyczące:
a) z ewaluacji wewnętrznej,
b) kontroli przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli
c) wspomagania nauczycieli
d) monitowania obszarów pracy przedszkola;
5. Podsumowanie działań dotyczących realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, wnioski i rekomendacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
7. Sprawozdanie dyrektora przedszkola lub innych wyznaczonych osób z działalności
       z działalności przedszkola w roku szkolnym 2017/2018:
  1. realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych,
  2. zadań specjalistów (logopedy, terapeuty, psychologa, itp….).
  3. realizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu (rytmika, język obcy, zajęcia komputerowe……)
  4. realizacji programów realizowanych w przedszkolu; innowacyjnych,  własnych……
  5. imprez i przedsięwzięć realizowanych w przedszkolu.
8. Informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2017/2018:
        a) ocena sytuacji wychowawczej przedszkola,
b) analiza i ocena działalności dydaktycznej przedszkola,
c) ocena bezpieczeństwa w przedszkolu,
d) ocena realizacji planu pracy przedszkola,
e) ocena stanu przestrzegania praw dziecka,
f) ocena współpracy pomiędzy organami przedszkola,
g) ocena współpracy z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
h) stan bazy dydaktycznej przedszkola.
     9. Przedstawienie najistotniejszych zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, podanie przykładowych rozwiązań dotyczących regulaminu i wskaźników spełniania podanych kryteriów oceny pracy nauczycieli.
    10. Przykłady dokumentów, zapisów, wystąpień.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe