Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Sprawne i skuteczne podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2018/19- zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia


Klasyfikacja śródroczna  to ważny etap pracy szkoły w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów. To także analiza i ocena realizacji planów pracy, realizacja podstawy programowej, kompetencji kluczowych.

Przedstawienie przez dyrektora wniosków z nadzoru, ustalenie rekomendacji. To jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany pracy, plan nadzoru dyrektora,  program wychowawczo-profilaktyczny.

Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne, ciekawe i nowatorskie  sposoby i narzędzia do opracowania realizacji zadań za pierwsze półrocze 2018- 2019.  Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę klasyfikacyjną, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, podamy przykładowe opracowania i analizy. Pokażemy przykładowe uchwały rady pedagogicznej.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z ocenianiem i klasyfikowaniem uczniów oraz ciekawe i nowatorskie rozwiązania podsumowujące osiągnięcia uczniów, realizację podstawy programowej i kompetencji kluczowych.
2. Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy, planu nadzoru, oraz sformułować wnioski i rekomendacje.
3. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, w szczególności budować uchwały, opracowywać protokoły, zestawienia i analizy.

Program szkolenia


 1. Zadania nauczycieli w zakresie oceniania śródrocznego uczniów w oparciu o aktualne przepisy prawa i wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
2. Opracowanie przez nauczycieli niezbędnej dokumentacji:
a)   arkuszy klasyfikacji,
b)   ocenę realizacji podstawy programowej i programów nauczania,
c)    nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w pracy nauczycieli - efekty dla uczniów,
d)   analizę i ocenę działań zespołów przedmiotowych, zadaniowych i innych,
e)   analizę i ocenę pracy specjalistów, nauczycieli biblioteki, świetlicy i innych,
f)    analizę realizacji planów wychowawców klas,
g)   ocenę działań samorządu i akcji charytatywnych.
3. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, wzory opracowań, rola wychowawcy w monitorowaniu efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Porządek zebrania rady pedagogicznej, niezbędna dokumentacja.
5. Zadania dyrektora szkoły związane z podsumowaniem półrocza:
a)   ogólne wnioski dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego,
b)   wnioski dotyczące obszarów monitorowania pracy szkoły,
c)    informacje o działalności szkoły.
6. Podsumowanie działań w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, wnioski i rekomendacje.
Przykłady dokumentów, zapisów, wystąpień

Wykładowca


Halina Szymańska – wieloletni edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe