Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle zmian o odpowiedzialności kierowników jednostek

Uczestnicy: dyrektor, księgowy, specjaliści ds. kadr i członkowie komisji socjalnych


Opis szkolenia


Dla większości pracodawców, dyrektorów szkół publicznych i niekiedy niepublicznych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest podstawowym źródłem finansowania pomocy socjalnej na rzecz pracowników. Możliwość korzystania z tego funduszu pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników a także członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów nie tylko w sytuacji losowej, ale również w związku z zakupem relatywnie drogich usług wypoczynkowych, czy remontem mieszkania. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2018 r. wprowadza po wielu latach istotne zmiany w zakresie ulg w różnych formach przyznawanych pracownikom i byłym pracownikom ? emerytom i rencistom. Zwiększone zostały kwoty wolne od podatku, zmieniona została grupa świadczeń, w przypadku których zastosowano całkowite zwolnienie z podatku. Zmiany te są bardziej elastyczne dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, ale wymagają również od pracodawców wzmożonej kontroli i systematycznego monitorowania wydatków. Dlatego też znajomość aktualnego stanu prawnego, w tym znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest nieodzowna zwłaszcza w odniesieniu do księgowych, pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie spraw kadrowych czy związków zawodowych i reprezentantów załogi. Cele zajęć Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zasadach tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy. Podczas szkolenia poszczególne normy prawne zostaną omówione na przykładach. Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądu oraz stanowiskami izb skarbowych. Formuła szkolenia zakłada możliwość zadawania przez uczestników pytań i analizę trudnych przypadków, wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
1. Stosować w praktyce obowiązujące przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia, wyroki SN, stanowiska urzędów skarbowych).
2. Rozumie istotę i cel funduszu.
3. W sposób bezbłędny dokonuje odpisu na zfśs.
4. Potrafi samodzielnie przygotować projekt regulamin zfśs.
5. W sposób zrozumiały i świadomy korzysta ze świadczeń socjalnych na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, prawa karnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia


  1.   Obowiązek tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych po zmianach   
  2.   Istota i cel tworzenia funduszu.  
  3.   Likwidacja szkoły, przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnemu innemu podmiotowi, wygaszenie gimnazjum oraz zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców. Zmiany wynikające m.in. z nowelizacji Karty Nauczyciela.  
  4.   Tworzenie ZFŚS:  
    a)   prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym z uwzględnieniem zmian,  
    b)   wskaźniki odpisu,  
    c)   planowanie wydatków na dany rok.  
  5.   Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.  
  6.   Ustawowy zakres działalności socjalnej:  
    a)   rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS,  
    b)   wydatki niepodlegające finansowaniu w ramach działalności socjalnej.  
  7.   Procedura tworzenia, wprowadzania zmian i uzgadniania regulaminu ZFŚS.  
  8.   Osoby uprawnione do korzystania z funduszu u danego pracodawcy:  
    a)   modyfikowanie uprawnień socjalnych,  
    b)   zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach ? emerytach i rencistach,  
    c)   korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu pracy.  
  9.   Zasady przyznawania świadczeń oraz ich opodatkowanie po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:  
    a)   dopłaty do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów i rencistów,  
    b)   warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów,  
    c)   warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów; zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS,  
    d)   problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych,  
    e)   finansowanie z ZFŚS usług opieki nad małymi dziećmi.  
  10.   Pożyczki mieszkaniowe:  
    a)   zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe,  
    b)   oprocentowanie pożyczek,  
    c)   sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania,  
    d)   możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.  
    e)   problem przedawnienia spłaty pożyczki z ZFŚS  
  11.   Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych ?komisji socjalnych?.  
  12.   Dokumentacja socjalna a dane osobowe pracownika.  
  13.   Udział związków zawodowych w działalności socjalnej w zakładzie pracy.  
  14.   Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.  

Wykładowca


Jolanta Fiedeń-Zabłotny- radca prawny, wykładowca i ekspert z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy. Od wielu lat pomaga naszym klientom rozwiązywać trudne problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Autorka artykułów o tematyce prawnej publikowanych na portalu internetowym  www.plonsk24.pl  oraz www.edurada.pl

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe