Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Jak opracować ocenę pracy nauczyciela i przygotować arkusze samooceny w oparciu o nowe przepisy prawa.

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia


Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora nowy sposób opracowania oceny pracy nauczycieli, zgodny z przyjętym w szkole/placówce regulaminem. Ocena pracy powinna zawierać uzasadnienie do każdego kryterium podanego przez MEN zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciel też powinien dokonać samooceny swojej pracy, przedstawić dowody spełniania wskaźników.
       

Podczas szkolenia przedstawimy gotowe opracowania kart oceny pracy, liczne pisma, które są niezbędne przy ocenie pracy, min. pisma do rady rodziców, do nauczyciela informujące o rozpoczęciu procedury oceny pracy itp. Pokażemy też ciekawe arkusze samooceny pracy nauczycieli, będące potwierdzeniem realizacji wskaźników podanych w regulaminie.

Bardzo szeroko zostaną omówione wszelkie sytuacje szczególne związane z oceną pracy nauczycieli.    

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna sposób opracowania karty oceny pracy, zgodnie z przepisami prawa.
2. Potrafi zbudować arkusz samooceny pracy, odnosząc się do stopnia spełniania wskaźników zawartych w regulaminie przyjętym w placówce.
3. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować projekt planu rozwoju zawodowego.
4. Słuchacz pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego oraz dokumentowania działań w tym zakresie.
5. Uczestnik będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty szkolne do nowych wymogów.

Program szkolenia


1. Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.
2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2019:
- przykładowe arkusze samooceny pracy nauczyciela;
- nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w pracy nauczycieli;
- nowe rozwiązania w tworzeniu karty oceny pracy nauczycieli,
3. Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia z 26 lipca 2018 r.
- rozpoczęcie stażu przez nauczycieli – uwarunkowania prawne;
- wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego;
 -plan rozwoju zawodowego -  główne założenia;
 - nowe zadania opiekuna stażu;
 - dokumentacja niezbędna w prawidłowym przebiegu awansu zawodowego.
4. Realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego pod kątem oceny pracy:
- ewaluacja jako forma nadzoru – planowanie, realizacja, dokumentowanie;
- kontrola oceny stanu przestrzegania przepisów prawa w placówce – omówienie narzędzi;
- wspomaganie nauczycieli - zadania dyrektora szkoły/placówki;
- obserwacja jako narzędzie zbierania informacji w procesie bieżącego nadzoru;
 - przykładowe wzory arkuszy obserwacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych zadań statutowych w nawiązaniu do oceny pracy nauczycieli;
- monitorowanie – obszary monitorowania w placówce, narzędzia.
5. Realizacja głównych kierunków polityki oświatowej państwa –przykładowe rozwiązania.
6. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym: zarządzenia dyrektora i uchwały organów kolegialnych szkoły (budowa, konieczność podejmowania, obowiązek realizacji, sytuacje szczególne).
7. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły (budowa, powody, w których są odejmowane).
8. Pytania do wykładowcy- panel dyskusyjny.
 

Wykładowca


Halina Szymańska – wieloletni edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe