Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych od stycznia 2019 r. Elektronizacja akt. Nowe obowiązki i zadania pracodawcy-DODATKOWA EDYCJA KURSU

Uczestnicy: dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ds. kadr, sekretarze, inni pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie kadr


Opis szkolenia


Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.   Znowelizowane przepisy dotyczą skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Zmiany
w Kodeksie pracy uszczegółowi także nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.


Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione zmiany, które nakładają na każdego pracodawcę (zarówno dyrektora szkoły publicznej jak i niepublicznej) nowe obowiązki w zakresie pozyskiwania danych osobowych
od pracownika oraz nowe obowiązki i zadania dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych. Zmienia się układ akt, powstaje w nich nowa część D, w części A, B, C zmienia się zakres gromadzonej dokumentacji. Nie będą wymagane kwestionariusze osobowe. Część C akt zawierać będzie wyłącznie dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej i innej odpowiedzialności wynikającej z przepisów szczególnych. Wymaga to dostosowania przez pracodawcę akt osobowych do nowych rozwiązań prawnych w okresie 6 miesięcy od dnia w życie nowych przepisów prawa pracy. W praktyce oznacza to założenie nowych teczek akt osobowych o innym podziale tematycznym, z nowym wykazem akt rzeczowych i nową numeracją poszczególnych dokumentów. Podczas szkolenia wskazane zostaną praktyczne rozwiązania umożliwiające wdrożenie zmian.

W nowym systemie akta pracownicze wszystkich nowozatrudnionych mają być przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym ustał stosunek pracy albo zakończyła się umowa zlecenie. W przypadku osób zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 do grudnia 2018 r. możliwe będzie skrócenie okresu przechowywania akt z 50 do 10 lat, jeśli spełnione zostaną dodatkowe warunki (m.in. przekazanie do ZUS oświadczenia i raportu informacyjnego). Względem pracowników zatrudnionych przed 1999 r. obowiązywać ma nadal okres 50 lat.

Nowe przepisy uszczegóławiają prowadzenie akt w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem a także wprowadzają nowy pisemny obowiązek informacyjny (doręczony pracownikowi wraz ze świadectwem pracy) dotyczący okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz możliwości odbioru tej dokumentacji przez pracownika. Nowa ustawa określa, w sposób inny niż obowiązujące obecnie przepisy, zasady archiwizowania i niszczenia akt osobowych oraz wprowadza zasadę prowadzenie akt w wersji elektronicznej.

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione poszczególne (cztery) części akt osobowych oraz zostaną scharakteryzowane dokumenty mieszczące się w poszczególnych częściach z uwzględnieniem zmian dotyczących ochrony danych osobowych. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia akt w postaci elektronicznej oraz z zasadami przenoszenia tej dokumentacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Każdy uczestnik dowie się jak prawidłowo doręczać informację lub zawiadomienie o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz jaki jest sposób odbioru tej dokumentacji. Omówione zostaną nowe zasady archiwizowania akt osobowych oraz zasady wydawania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej. 

Korzyści ze szkolenia


1. nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,
2. poszerzenie wiedzy w zakresie nowych obowiązków i zadań dyrektora szkoły, wynikających ze zmian w prawie pracy, w szczególności dotyczących nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
3. przygotowanie dyrektora szkoły jako pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy
i pracowników oraz utrwalania tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności prawa pracy, w tym zatrudniania,
4. dostrzeganie potrzeb wdrażania systemów informatycznych jako narzędzi służących rozwojowi w zarządzaniu kadrami.

Program szkolenia


 1. Analiza Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
  ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją:
 1. wspólne przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy nawiązano na innej podstawie niż umowa o pracę.
 2. dane osobowe pozyskiwane od kandydata do zatrudnienia oraz od pracownika – analiza prawna w kontekście RODO.
 1. Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych – zmiany w Kodeksie pracy:
 1. dokumentacja pracownicza jako dowód w postępowaniu sądowym – nowe rozwiązania prawne,
 2. prowadzenie akt osobowych a kontynuacja zatrudnienia pracownika,
 1. nowy obowiązek informacyjny – wydanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej lub jej zniszczeniu w przypadku nieodebrania,
 2. przypadki zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną – obowiązek informacyjny pracodawcy.
 1. Prawo odbioru dokumentacji pracowniczej przez członków najbliższej rodziny pracownika
  i byłego pracownika – katalog osób i przypadki określone w prawie pracy.
 2. Zakres, sposób i warunki prowadzenia, nowe okresy przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania i przenoszenia pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
 3. Rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej, zapewnienie realizacji prawa dostępu
  do tej dokumentacji, potrzeba przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności,
  w warunkach niegrożących jej uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nowy układ akt osobowych: część A, B, C, D – omówienie zmian w poszczególnych kategoriach dokumentów:
 1. część A - oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się
  o zatrudnienie, obejmujące dane osobowe, o których mowa w Kodeksie pracy, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych
  i kontrolnych badań lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia,
 2. część B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
 3. część C - dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu,
 4. część D - oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy.
 1. Układ akt, nowe zasady numerowania, oryginały a kopie dokumentów.
 2. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
 3. Przepisy przejściowe – obowiązek dostosowania akt osobowych do nowych regulacji prawnych w okresie 6 miesięcy.

Wykładowca


Robert Ludwiniak – nauczyciel konsultant i specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe