Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Jak opracować ocenę pracy nauczyciela i przygotować arkusze samooceny w oparciu o nowe przepisy prawa

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia


Dyrektorze!
     Nadal oceniasz nauczycieli według znanych Ci kryteriów. Masz krótkie terminy, w szczególności, po złożeniu przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Zobowiązany jesteś do rzetelnej oceny , gdyż nauczyciel może się odwołać, jeżeli uzasadnienie i punktacja nie będzie określała dowodów spełniania przez niego wymagań.
      Zmiana rozporządzenia wchodząca w życie z dniem 3 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów  i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powołania zespołu oceniającego z dnia  28 grudnia 2018 r.,( Dz. U. z 2019 r. , poz. 5.) do rozporządzenia z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. U.  z 2018 r. , poz.  1133) nadal pozostawia wszystkie kryteria oceny pracy nauczycieli. Wprowadza jedynie jednakową punktację – od 0 do 3 punktów za każde kryterium.
     W Karcie Nauczyciela uchylono paragrafy od 14 do 18, mówiące o regulaminie oceny pracy nauczycieli w poszczególnych szkołach/placówkach. Opracowując ocenę pracy dla każdego nauczyciela kończącego awans zawodowy i po uzyskaniu tego awansu Dyrektor opiera się na ww. rozporządzeniu, zawierającym poszczególne kryteria.
      Podczas szkolenia przedstawimy Państwu gotowe opracowania kart oceny pracy dla nauczycieli wraz uzasadnieniem i punktacją, liczne pisma, które są niezbędne przy ocenie pracy, min. pisma do rady rodziców, do samorządu uczniowskiego, do nauczyciela informujące o rozpoczęciu procedury oceny pracy, następnie o terminie odczytania projektu oceny pracy, pismo, gdzie załącznikiem będzie projekt oceny pracy, pismo zawierające odwołanie od oceny i inne liczne zgodne z przepisami prawa pisma. Poza gotową oceną pracy, która będzie stanowiła dla Państwa przykładowy wzór, stanowiący bazę do wszystkich ocen, na poszczególne stopnie awansu zawodowego, opracowaliśmy też ciekawe arkusze samooceny pracy nauczycieli. Opracowane arkusze samooceny będą przedstawiały dowody spełniania wymagań do poszczególnych kryteriów, które pozostały bez zmian, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oceny pracy. Wyjaśnimy też wszystkie szczególne przypadki w ocenie pracy i awansie zawodowym.

Bardzo szeroko zostaną omówione wszelkie sytuacje szczególne związane z oceną pracy nauczycieli.    

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna sposób opracowania karty oceny pracy, zgodnie z przepisami prawa.
2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować projekt planu rozwoju zawodowego.
3. Słuchacz pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego oraz dokumentowania działań w tym zakresie.
4. Uczestnik będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty szkolne do nowych wymogów.

Program szkolenia


  1.   Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.  
  2.   Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu od 1 stycznia 2019.  
    a)  przykładowe arkusze samooceny pracy nauczyciela;    
    b)  nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w pracy nauczycieli;    
    c)  nowe rozwiązania w tworzeniu karty oceny pracy nauczycieli;    
  3.   Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia z 26 lipca 2018 r.  
    a)  rozpoczęcie stażu przez nauczycieli – uwarunkowania prawne;    
    b)  wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego;    
    c)  plan rozwoju zawodowego - główne założenia;    
    d)  nowe zadania opiekuna stażu;    
    e)  dokumentacja niezbędna w prawidłowym przebiegu awansu zawodowego.    
  4.   Realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego pod kątem oceny pracy:  
    a)  ewaluacja jako forma nadzoru – planowanie, realizacja, dokumentowanie;    
    b)  kontrola oceny stanu przestrzegania przepisów prawa w placówce – omówienie narzędzi;    
    c)  wspomaganie nauczycieli - zadania dyrektora szkoły/placówki;    
    d)  obserwacja jako narzędzie zbierania informacji w procesie bieżącego nadzoru;    
    e)  przykładowe wzory arkuszy obserwacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych zadań statutowych w nawiązaniu do oceny pracy nauczycieli;    
    f)  monitorowanie – obszary monitorowania w placówce, narzędzia.    
  5.   Pytania do wykładowcy- panel dyskusyjny.  

Wykładowca


Halina Szymańska – wieloletni edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe