Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Organizacja pracy wicedyrektora szkoły- zadania, uprawnienia, odpowiedzialność wynikające z reformy oświaty

Uczestnicy: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kierownicy świetlic, burs, internatów, nauczyciele - kandydaci na stanowiska kierownicze


Opis szkolenia

Na szkoleniu zarówno kandydaci na stanowisko wicedyrektora jak i osoby pełniące funkcję wicedyrektora wyposażeni zostaną w wiedzę i niezbędne narzędzia do pracy zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Cele szkolenia:
-kształtowanie nawyku korzystania z nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji pracy na stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych,
-poszukiwanie rozwiązań merytorycznych zmierzających do efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole po zmianie systemu oświaty

Korzyści ze szkolenia


Po szkoleniu uczestnik:
1. zna przepisy prawa regulujące powierzanie stanowisk kierowniczych w systemie oświaty w oparciu o ustawę Prawo oświatowe i akty wykonawcze do ustawy,
2. potrafi sprawnie zorganizować swoją pracę na stanowisku kierowniczym, udziela rzetelnych informacji podległym służbowo pracownikom,
3. potrafi skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w oparciu o aktualny stan prawny i nowoczesne metody zarządzania, jest inicjatorem wielu działań, wykorzystuje w praktyce aktualne przepisy prawa, wdraża działania innowacyjne, nowatorskie,
4. zna podstawowe zasady prowadzenia polityki finansowej w placówce.

Program szkolenia


  1.   Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, ustawą Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz akty wykonawcze do tych ustaw:  
    a)  warunki formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora określone w nowym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej,    
    b)  rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk; okres przejściowy wynikający z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,    
    c)  forma zawarcia stosunku pracy,    
    d)  szczególna ochrona wynikająca z ustawy o związkach zawodowych,    
    e)  zastępowanie nieobecnego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki,    
    f)  kwalifikacje wicedyrektora.    
  2.   Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb organizacyjnych szkoły i reformy systemu oświaty.  
  3.   Organizacja pracy wicedyrektora:  
    a)  własne organizowanie tygodnia i dnia pracy,    
    b)  harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego,    
    c)  warsztat pracy wicedyrektora,    
    d)  organizacja rekolekcji po zmianie rozporządzenia ministra edukacji w sprawie zasad organizacji religii,    
    e)  nadzór nad realizacją programu wychowawczo–profilaktycznego,    
  4.   Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez wicedyrektora zgodnie z nowymi zasadami nadzoru określonymi w ustawie Prawo oświatowe. Formułowanie wniosków i ich realizacja:  
    a)  uwzględnianie w nadzorze wewnętrznym działań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa,    
    b)  nowe formy nadzoru pedagogicznego,    
    c)  organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego (obserwacja zajęć lekcyjnych i innych zajęć, pracy biblioteki, świetlicy, pedagoga),    
    d)  kontrola przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów okreslonych w nowym statucie szkoły,    
    e)  organizacja zastępstw, prowadzenie księgi zastępstw,    
    f)  realizacja nowej i dotychczasowej podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,    
    g)  organizowanie nauczania indywidualnego    
    h)  nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej a pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkołch dotychczasowego systemu oświaty: gimnazja i szkoly ponadgimnzjalne – zasadnicze zawodowe, trzyletnie licea i czteroletnie technika,    
    i)  nowe zasady organizowania kształcenie, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.    
  5.   Przebieg awansu zawodowego:  
    a)  wicedyrektor w scieżce awansu zawodowego,    
    b)  wicedyrektor w roli przewodniczacego komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,    
    c)  proponowane przez resort edukacji zmiany w procesie awansu zawodowego nauczycieli.    
  6.   Udział wicedyrektora w działaniach dotyczących dokonywania nauczycielom oceny pracy. Proponowane przez resort edukacji zmiany.  
  7.   Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole lub placówce:  
    a)  organizacja imprez, wycieczek z uwzględnieniem przepisów ustawy o kulturze fizycznej oraz rozporzadzeń ministra edukacji,    
    b)  bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów i pracowników – zmiany wynikające z kodeksu pracy.    
  8.   Bieżąca kontrola dokumentacji przebiegu nauczania:  
    a)  Dzienniki przedszkola, dzienniki zajęć lekcyjnych i dzienniki innych zajęć – obowiązek wprowadzania innych danych osobowych,    
    b)  zmiany w zakresie prowadzenia i archiwizowania arkuszy ocen,    
  9.   Kontrola oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy:  
    a)  organizacja egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,    
    b)  odwołanie od trybu ustalonej oceny,    
    c)  dokumentacja egzaminu i sposób jej przechowywania i udostępniania uczniom i rodzicom.    
  10.   Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w art. 42 Karty Nauczyciela. Analiza potrzeb uczniów.  
  11.   Czas pracy nauczycieli i jego ewidencja z uwzględnieniem rozliczania godzin ponadwymiarowych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Proponowane przez resort edukacji zmiany dotyczące realizacji godzin ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych i urlopów wypoczynkowych przez kadrę kierowniczą szkoły.  

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

350.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe