Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem przekształcanych i likwidowanych placówek

Uczestnicy: dyrektor, księgowy, przewodniczący i członkowie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych, pracownicy JST


Opis szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację rachunkowości i gospodarki finansowej umożliwiającej prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem majątku jednostki budżetowej oraz odpowiedzialności za powierzone mienie.
Omówione zostaną bardzo szczegółowo aktualne przepisy w zakresie rachunkowości budżetowej i szczególna uwaga zostanie zwrócona na najczęściej popełniane błędy w ewidencji księgowej stwierdzone po kontroli w jednostce oraz poruszony zostanie temat dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności za przeprowadzenie Inwentaryzacji oraz jej rozliczenie.


Zostanie zwrócona uwaga na dokumentację wewnętrzną oraz na zapisy jakie powinny w niej się znaleźć z punktu widzenia Standardów Kontroli Zarządczej   i Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Budżetowych.

Korzyści ze szkolenia


-poznają podstawowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji,
-poznają podstawowe metody przeprowadzania inwentaryzacji,
-poznają prawidłową klasyfikację środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r.,
-dowiedzą się, jak przeprowadzić inwentaryzację zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
-dowiedzą się jak prawidłowo rozliczyć inwentaryzację-aspekt księgowy

Program szkolenia


 1. Zakres odpowiedzialności dla kierownika jednostki i dla głównego księgowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Ustawą o finansach publicznych - po zmianach podstawy prawnej.
 2. Czym jest rachunkowość jednostki, jej zakres i zadania.(Inwentaryzacja i ewidencja majątku-ważne aspekty)
 3. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji – uregulowania wynikające z Ustawy o Rachunkowości i z Ustawy o Finansach Publicznych.
 4. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele.
 5. Rodzaje inwentaryzacji.
 6. Częstotliwość  przeprowadzania inwentaryzacji.
 7. Ewidencja majątku.
 8. Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji w szkole/placówce oświatowej.
 9. Uproszczenia dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji.
 10. Etapy prac inwentaryzacyjnych – zadania dyrektora, głównego księgowego  na poszczególnych etapach oraz pracowników odpowiedzialnych materialnie.
 11. Metody przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzacji w formie potwierdzenia sald i weryfikacji zapisów księgowych.
 12. Metody przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzacja w formie spisu z natury.
 13. Działalność i zakres prac komisji spisowych (zespołów spisowych) 
 14. Rozliczenie inwentaryzacji i jej czynności oraz zakres odpowiedzialności kierownika jednostki.
 15. Typowe błędy i nieprawidłowości popełniane podczas inwentaryzacji
 16. Instrukcja inwentaryzacyjna o polityka rachunkowości w aspekcie wyceny
 17. i klasyfikacji majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 18. Gospodarka materiałowa – możliwość stosowania uproszczeń ,  jakie rozwiązania  można a co trzeba zastosować zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
 19. Gospodarka finansowa -  zakres odpowiednich procedur niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia i nadzorowania tego obszaru w jednostce budżetowej.
 20. Omówienie dokumentacji i procedur przy likwidacji jednostki lub przy przekształceniu.
 21. Omówienie ważnych kwestii związanych z zastosowaniem następujących zasad w kontekście inwentaryzacji i gospodarki finansowej:
 22. Zasada istotności
 23. Zasada ciągłości
 24. Zasada współmierności
 25. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 lipca 2016 r.
  1. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
 26. Dyscyplina Finansów Publicznych.
 27. Kontrola Zarządcza  a Inwentaryzacja.
 28. Ochrona Zasobów a nadzór Kierowników jednostek budżetowych.
 29. Pytania do wykładowcy.

Wykładowca


Renata Topór – edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, audytor wewnętrzny, certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów, właściciel biura rachunkowo-audytorskiego, ekonomista i rachunkowiec, główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – Absolwent Rachunkowości i zarządzania finansami Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Audyt wewnętrzny i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista z zakresu księgowości budżetowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, prawa pracy, prawa oświatowego oraz zarządzania strategicznego. Zajmuje się także praktycznymi aspektami związanymi z działalnością socjalną placówek oświatowych.

Koszt szkolenia

365.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe