Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle zmian o odpowiedzialności kierowników jednostek

Uczestnicy: dyrektor, księgowy, specjaliści ds. kadr i członkowie komisji socjalnych


Opis szkolenia

Dla większości pracodawców, dyrektorów szkół publicznych i niekiedy niepublicznych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest podstawowym źródłem finansowania pomocy socjalnej na rzecz pracowników. Możliwość korzystania z tego funduszu pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników a także członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów nie tylko w sytuacji losowej, ale również w związku z zakupem relatywnie drogich usług wypoczynkowych, czy remontem mieszkania. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) funkcjonowanie ZFŚŚ w placówkach oświatowych winno zostać zweryfikowane pod kątem zmienionych przepisów z uwagi na to, że ustalając prawa do świadczeń socjalnych pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin należące do rupy danych osobowych szczególnie chronionych.
 
Dlatego też znajomość aktualnego stanu prawnego jest nieodzowna zwłaszcza w odniesieniu do pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie spraw kadrowych czy związków zawodowych i reprezentantów załogi.
 
Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zasadach tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy.
Podczas szkolenia poszczególne normy prawne zostaną omówione na przykładach. Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądu.
Formuła szkolenia zakłada możliwość zadawania przez uczestników pytań i analizę trudnych przypadków, wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

Korzyści ze szkolenia


1. Stosować w praktyce obowiązujące przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia, wyroki SN)
2. Rozumie istotę i cel funduszu.
3. Potrafi samodzielnie przygotować projekt regulamin zfśs.
4. W sposób zrozumiały i świadomy korzysta ze świadczeń socjalnych na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, prawa karnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia


 1. Obowiązek tworzenia zfśs w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.
 2. Istota i cel tworzenia funduszu.
 3. Likwidacja szkoły, przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnemu innemu podmiotowi, wygaszenie gimnazjum oraz zasady rozliczania zfśs w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców. Zmiany wynikające m.in. z nowelizacji Karty Nauczyciela.
 4. Dane osobowe pracowników i członków ich rodzin gromadzone na potrzeby określenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń.
a) istota danych osobowych
b) cel przetwarzania danych osobowych przez administratora ZFSS
c)rodzaje danych osobowych gromadzonych przez administratora ZFSS i podstawy prawne ich przetwarzania,
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń – czy jest niezbędna?
 1. ZFŚŚ a RODO.
a) Zasada minimalizmu danych osobowych.
b)Sposoby gromadzenia informacji o osobach uprawnionych do korzystania ze świadczeń
c) obowiązek informacyjny
d) krąg osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń socjalnych
e) gromadzenie i sposób przechowywania dokumentacji związanej z ZFŚŚ
f) zmiany w regulaminie ZFŚŚ
 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej:
 1. rodzaje dopuszczalnych wydatków z zfśs,
 2. wydatki niepodlegające finansowaniu w ramach działalności socjalnej.
 1. Procedura tworzenia, wprowadzania zmian i uzgadniania regulaminu zfśs.
 2. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu u danego pracodawcy:
 1. modyfikowanie uprawnień socjalnych,
 2. zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach,
 3. korzystanie z zfśs przez  emerytów i rencistów zakładu pracy.
 1. Zasady przyznawania świadczeń.
 1. dopłaty do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów
  i rencistów,
 2. warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg)
 3. warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników
  i emerytów;
 4. problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych,
 5. finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
 1. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych”.
 2. Dokumentacja socjalna a dane osobowe pracownika.
 3. Udział związków zawodowych w działalności socjalnej w zakładzie pracy.
 4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności
  za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zfśs.

Wykładowca


Jolanta Fiedeń-Zabłotny- radca prawny, wykładowca i ekspert z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy. Od wielu lat pomaga naszym klientom rozwiązywać trudne problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Autorka artykułów o tematyce prawnej publikowanych na portalu internetowym  www.plonsk24.pl  oraz www.edurada.pl

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe