Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Nowa instrukcja kancelaryjna, JRWA, instrukcja archiwalna dla podmiotów oświatowych. Weryfikacja i przygotowanie dokumentacji szkoły/placówki oświatowej w zakresie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).

Korzyści ze szkolenia


- aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i wykazu akt w placówce oświatowej;
- zalety i wady elektronicznego i tradycyjnego zarządzania dokumentacją w placówce oświatowej;
- zdobycie wiedzy i umiejętności do weryfikacji i przygotowania z doradcą instrukcji kancelaryjnej, JRWA, instrukcji archiwalnej dostosowanej do specyfiki działania danej placówki oświatowej;
- kompendium wiedzy i praktycznych informacji o dostępnych opracowaniach, dobrych praktykach placówek oświatowych pomocnych w pracy kancelaryjnej i archiwalnej;
- doradztwo bezpośrednie w zakresie rozwiązywania problemów i trudnych kwestii w stosowaniu instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz JRWA

Program szkolenia


 1. Obowiązek uregulowania obiegu dokumentów i czynności kancelaryjnych w podmiotach oświatowych w kontekście obowiązku posiadania i stosowania instrukcji kancelaryjnej. Kontekst prawny dotyczący Instrukcji Kancelaryjnej w podmiocie oświatowym.
2. Zakres podmiotowy instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i JRWA.  Nową instrukcję kancelaryjną w szkole – zakres i charakterystyka.
3. Zmiany  w nowym rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, JRWA  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych: nowe definicje, zmiany terminologiczne, jednolitość zapisów, regulacje dla podmiotów stosujących EZD, regulacje dla podmiotów stosujących tradycyjne rozwiązania (w postaci papierowej).  Dokument tradycyjny a dokument elektroniczny. Znaczenie  załączników do instrukcji kancelaryjnej w kontekście wcześniej przedstawionych zagadnień: instrukcja kancelaryjna, JRWA,  instrukcja archiwalna;
4. Instrukcja kancelaryjna jako narzędzie ustalenia zasad sprawnego wykonywania prac kancelaryjnych, ujednolicenia czynności, stosowania racjonalnych technik pracy biurowej w placówce oświatowej.
5. Procedury kancelaryjne: przyjmowanie korespondencji, dekretacja pism, oznaczenia pism w systemie tradycyjnym i elektronicznym. Obieg dokumentów: zdefiniowanie prawidłowości sporządzanych zarządzeń, decyzji, uchwał, wniosków oraz innych aktów. Pisma przychodzące, wewnętrzne i wychodzące a sprawa.
6. Instrukcja kancelaryjna a dokumentacja elektroniczna odzwierciedlająca przebieg wnoszenia, załatwiania i rozstrzygania spraw w ujęciu obowiązków wynikających z ustawy z 10 stycznia 2014 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7. Właściwe stosowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt. Szkolny JRWA.
8. Odpowiedzialność podmiotów publicznych za całość wytwarzanej i przetwarzanej dokumentacji (w wersjach pisemnych i elektronicznych). Odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej oraz pracowników za wytwarzaną i przetwarzaną dokumentację.
9. Archiwizacja - ”instrukcja archiwalna”. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w placówkach oświatowych po zmianach. 20 styczeń 2016 r. jako termin dostosowania placówek oświatowych i innych do warunków metodologicznych i technicznych nowej instrukcji archiwalnej.
10. Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji placówki oświatowej w zakresie przygotowania i stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i JRWA. Dobre praktyki z placówek oświatowych.

Poznajmy się

Dane kontaktowe