Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych

Kategoria: Szkolenie online dla sekretarzy, dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST


Opis szkolenia

Każdy dzień szkolenia trwa 5 godzin dydaktycznych i łącznie obejmuje trzy bloki tematyczne:
Pierwszy dzień: Polityka kadrowa w oświacie – kształtowanie treści stosunku pracy – część I
Kształtowanie treści umowy o pracę, zmiana warunków pracy, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy (podział na placówki publiczne i niepubliczne, feryjne i nieferyjne), ochrona przed rozwiązanie stosunku pracy; obowiązki pracownika i pracodawcy; odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna pracowników.
Drugi dzień: Polityka kadrowa w oświacie – czas pracy i urlopy pracownicze – część II
Czas pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (wpływ organizacji roku szkolnego na pojęcie czasu pracy), ewidencja czasu pracy, urlopy pracownicze; bezpieczeństwo
i higiena pracy; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie;  prowadzenie akt osobowych.

Trzeci dzień: Polityka kadrowa w oświacie – wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – część III
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, regulamin pracy i regulamin wynagradzania, świadczenia socjalne pracowników, odprawy pieniężne.

Korzyści ze szkolenia


Szkolenie umożliwia słuchaczom:
- poznanie i stosowanie w praktyce przepisów z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego dotyczących prowadzenia kadr w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych (w tym znowelizowana Karta Nauczyciela i Kodeks pracy);
- zapoznanie z aktualnym orzecznictwem sądów.

Program szkolenia


Część I (dzień pierwszy szkolenia)
Polityka kadrowa w oświacie – kształtowanie treści stosunku pracy

  1.   Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Katalog danych osobowych. Zasady prawa pracy, w tym zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy; zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnianiu.  
  2.   Strony stosunku pracy: pracownik i pracodawca. Rodzaje umów o pracę; umowy zawierane z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.
  3.   Służba przygotowawcza i ocena okresowa pracowników samorządowych.  
  4.   Zmiana treści stosunku pracy: wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, powierzenie pracownikowi innej pracy. Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.  
  5.   Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi. Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wygaśnięcie stosunku pracy.  
  6.   Awans zawodowy nauczycieli.  
  7.   Ocena pracy – zasady i tryb dokonania oraz procedura odwoławcza.  

Część II (dzień drugi szkolenia)
Polityka kadrowa w oświacie. Czas pracy i profilaktyka zdrowotna. Urlopy pracownicze i uprawnienia rodzicielskie

  1.   Pojęcie czasu pracy i jego znaczenie w kształtowaniu treści stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Normy i rozkłady czasu pracy. Systemy i okresy rozliczeniowe. Normy odpoczynku dobowego i tygodniowego.  
  2.   Praca w godzinach nadliczbowych. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli i zastępstwa doraźnie. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
  3.   Ewidencja czasu pracy.  
  4.   Urlopy wypoczynkowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – nowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej urlopów.  
  5.   Urlopy bezpłatne.  
  6.   Urlopy szkoleniowe i uprawnienia przysługujące pracownikowi w związku z doskonaleniem zawodowym.  
  7.   Urlop zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych z Karty Nauczyciela.  
  8.   Uprawnienia rodzicielskie (urlop macierzyński, rodzicielski, urlop ojcowski i urlop wychowawczy)  
  9.   Urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy.  
  10.   Badania lekarskie i profilaktyka zdrowotna w zakładzie pracy.  
  11.   Bezpieczeństwo i higiena pracy. Szkolenia bhp.  

Część III (dzień trzeci szkolenia)
Polityka kadrowa w oświacie – 
Dokumentacja pracownicza. Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  1.   Odpowiedzialność prawna: odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników oraz odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.  
  2.   Świadectwo pracy.
  3.   Prowadzenie akt osobowych pracownika: podział i układ akt, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej; odpisy i kopie.  
  4.   Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę; składniki wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ochrona wynagrodzenia za pracę.  
  5.   Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych, za pracę w dni wolne od pracy.  
  6.   Odprawy przewidziane w Kodeksie pracy i innych ustawach, w tym w Karcie Nauczyciela.  
  7.   Uprawnienia socjalne nauczycieli: świadczenie na start, dodatek wiejski; świadczenia socjalne pracowników. Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.
 
  8.   Uprawnienia emerytalne.  

Wykładowca


Robert Ludwiniak –kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl .

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godzinach: 10.00-13.45
 
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

599.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe