Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów

Korzyści ze szkolenia


1. znajomość nowych wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu i publicznej szkole i placówce,
2. przygotowanie do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa niezbędnych do dokonania oceny pracy dyrektora, wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole,
3. przygotowanie kadry kierowniczej szkół/przedszkoli do realizacji procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych z funkcją dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz profilaktyką i organizacją pracy.

Program szkolenia


1. Ocena pracy (co najmniej bardzo dobra) warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzania innych stanowisk kierowniczych. Wymagania formalne.
2. Planowanie, organizacja i nadzór nad procesem dydaktycznym:
a) kształcenie ogólne i kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
b) zasady oceniania – co można a co należy określić w statucie szkoły; monitorowanie, tryb odwoławczy i skargi dotyczące naruszenia praw uczniów,
c) wspieranie rozwoju uczniów – nadzór nad czynnościami nauczycieli i specjalistów,
d) kompetencje kluczowe w edukacji,
e) świetlica oraz biblioteka szkolna – monitorowanie zadań edukacyjnych,
f) działalność innowacyjna, nowatorska, eksperymentalna.
3. Wychowawcza i profilaktyczna rola szkoły:
a) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej i samorządnej pracy uczniów; rola samorządu uczniowskiego,
b)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym organizacja turystyki szkolnej oraz wyjść poza szkołę,
c) zapewnienie opieki zdrowotnej uczniom; pomoc uczniom przewlekle chory i niepełnosprawnym, warunki podawania leków uczniom,
d) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
4. Organizacja pracy rady pedagogicznej:
a) realizacja podjętych uchwał,
b) rola pracy zespołowej nauczycieli.
5. Dysponowanie i odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych:
a) plan finansowy szkoły,
b) kontrola zarządcza,
c) inwentaryzacja majątku szkoły,
d) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz pomoc zdrowotna,
e) rozliczanie godzin ponadwymiarowych, cel i istota zastępstw doraźnych, praca w dniu wolnym od pracy oraz inne świadczenia pieniężne (stałe i zmienne składniki wynagrodzenia).
6.  Dyrektor szkoły jako administrator danych osobowych:
a) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę,
b) monitorowanie danych osobowych uczniów i pracowników; klauzule informacyjne,
c) nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich,
d) dostęp do informacji publicznej a ochrona danych.
7. Czynności pracodawcy wynikające z prawa pracy:
a) stosowanie zasad prawa pracy (w tym swoboda nawiązywania umów o pracę, równe traktowanie, ochrona dóbr pracownika); orzecznictwo sądów, nadzór Państwowej Inspekcji Pracy,
b) awans zawodowy, ocena pracy,
c) nagrody i kary, w tym kary porządkowe i dyscyplinarne,
d) współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie praktyk pedagogicznych, współpraca z organizacjami i wolontariuszami,
e) naruszenie praw pracowniczych – skutki i kary.
8. Dokumentacja szkoły, w tym dokumentacja przebiegu nauczania:
a) dziennik lekcyjny i dziennik innych zajęć – wersja papierowa i elektroniczna –standardy i warunki prowadzenia, przechowywania i udostępniania,
b) świadectwa i inne druki szkolne; oryginały, duplikaty, odpisy, kopie,
c) decyzje administracyjne; rejestry, metryki, postanowienia o sprostowaniu, d) zasady archiwizacji i brakowania,
e) obsługa kancelaryjno – biurowa.

Wykładowca


Robert Ludwiniak –kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz.10.00-13.00


PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe