Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Archiwizacja w szkole/placówce oświatowej. Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych

Kategoria: Szkolenie online dla sekretarzy, kadrowych oraz dyrketorów


Opis szkolenia

Wszystkie publiczne szkoły  w Polsce podlega stałej kontroli archiwów państwowych. W wyniku nowelizacji ustawy archiwalnej ustalona zostaje po raz pierwszy procedura kontrolna, ale przede wszystkim zmienia się zakres przedmiotowy i podmiotowy tej kontroli. To największa nowelizacja przepisów archiwalnych od kilkunastu lat. Archiwa państwowe kontrolą będą mogły objąć także podmioty prywatne.

Celem zmian jest m.in. ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej (w tym elektronicznego załatwiania spraw) oraz uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją i systemu zarządzania dokumentacją na nośnikach tradycyjnych (szczególnie papierowych). Ponadto ustawa umożliwia wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym ich przeprowadzanie niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego. Gromadzenie i zarządzanie dokumentacją przez szkoły i placówki oświatowe, a następnie jej przekazywanie do archiwów w coraz większym stopniu dotyczy dokumentów elektronicznych.

Podczas szkolenia zostanie omówiona znowelizowana ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i jej zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych.  Zostaną wskazane obowiązujące zasady organizacji obsługi kancelaryjnej i archiwalnej, w tym klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji oraz tryb wprowadzania zmian w obowiązujących instrukcjach i jednolitym rzeczowym wykazie akt. Szczególną uwagę zwraca się na nowe zasady i zakres kontroli archiwów.

Uwzględniając powyższe regulacje, pilnym zadaniem stało się zharmonizowanie przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją w postaci papierowej z przepisami dotyczącymi dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja papierowa i elektroniczna będzie bowiem występować równolegle w ramach prowadzonych spraw. Zmiana przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją w postaci tradycyjnej (tj. nieelektronicznej) usprawni przechodzenie podmiotów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w postaci cyfrowej, w tym elektronicznego załatwiania spraw, a równocześnie zapewni sprawne postępowanie z dokumentacją wpływającą nadal w postaci papierowej.

Korzyści ze szkolenia


1.przygotowanie do wdrożenia zmian wynikających z nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym,
2.podniesienie poziomu kompetencji osób zarządzających i współodpowiedzialnych za obieg dokumentów i ich archiwizacje w szkole i placówce oświatowej,
3.uaktualnienie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie wymagań prawnych w odniesieniu do ochrony
i zabezpieczania dokumentacji szkoły,
4.nabycie umiejętności zarządzania w tworzeniu dokumentów, procedur i instrukcji
w odniesieniu do procesu przyjmowania, wytwarzania i archiwizacji dokumentacji szkoły/placówki oświatowej,
5.nabycie umiejętności tworzenia przykładowych procedur, instrukcji do wdrożenia we własnej placówce oświatowej.

Program szkolenia


1.      Przepisy prawa związane z archiwizacją
2.       Wpływ zmian na organizację archiwów zakładowych i składnic akt w szkołach i placówkach oświatowych.
3.       Rodzaje współczesnej dokumentacji:
a)      kryterium postaci fizycznej (pojęcia: dokumentacja, dokument, dokument elektroniczny: pierwotny
i odwzorowanie cyfrowe, dokument papierowy),
b)      sposób rejestrowania i przechowywania (dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw),
c)       kryterium wartości historycznej.
4.       Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej podmiotów publicznych po nowelizacji ustawy archiwalnej:
a)      ogólne zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną - zmiany
w okresach przechowywania dokumentacji w podmiocie,
b)      nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, jej przekazywania do archiwum państwowego i brakowania – założenia wynikające z delegacji ustawowej
i ich przełożenie na akt wykonawczy,
c)       ustawowa możliwość wykorzystywania systemów teleinformatycznych do elektronicznego zarządzania dokumentacją i obsługiwania działalności archiwalnej a praktyka postępowania z dokumentacją.
5.       Opracowanie i wdrożenie w szkole normatywów kancelaryjno-archiwalnych – ustawowa rola instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej, tryb uzupełniania jednolitych rzeczowych wykazów akt 
6.       Przechowywanie dokumentacji w szkole oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej:
a)      lokal archiwum i składnicy akt,
b)      przekwalifikowanie dokumentacji zastałej w szkole i placówce oświatowej.
7.       Archiwa zakładowe i składnice akt w nowych realiach – obowiązki podmiotów w których prowadzone są archiwa zakładowe i składnice akt, zakres nadzoru realizowanego przez archiwa państwowe.
8.       Kontrola archiwalna - nowe zasady i zakres.
9.       Ostatnie zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
10.   Niepaństwowy zasób archiwalny i archiwa społeczne po nowelizacji ustawy archiwalnej.

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godzinach: 10.00-13.45

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe