Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Ruch kadrowy w oświacie- zadania dyrektora szkoły i placówki publicznej, organu prowadzącego i związków zawodowych w zakresie kształtowania polityki kadrowej po reformie oświaty.

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST


Opis szkolenia

Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań tak istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie. Uczestnik, w oparciu o akty prawne i orzecznictwo sądu, dowie się m.in.: Jak należy rozumieć przyczyny organizacyjne w szkole? Dlaczego wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie należy stosować wypowiedzenia zmieniającego? Kiedy nauczyciela można przenieść służbowo? Jak rozwiązać prawidłowo umowę z nauczycielem i jakie mogę być roszczenia nauczyciela z tym związane? Jak powinien postąpić pracodawca, kiedy pracownik przed okresem wypowiedzenia (lub w okresie wypowiedzenia) przebywa na zwolnieniu lekarskim czy urlopie? Kiedy w okresie wypowiedzenia zwolnić nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Jak określić i w jakim dokumencie zapisać kryteria doboru zwalniania pracowników? Kiedy rozwiązując umowę o pracę należy stosować przepisy Kodeksu pracy, a kiedy Karty Nauczyciela? Jak współpracować ze związkami zawodowymi w sprawach pracowniczych? Jakie odprawy przysługują nauczycielom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę? Jakie możliwości w zakresie przeniesienia nauczycieli do innej szkoły ma organ prowadzący? Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia wynikające z kodeksu pracy oraz Karty Nauczyciela i ich wpływ w przyszłości na nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę , w szczególności umów zawieranych na czas określony, w tym w celu zastępstwa lub z przyczyn organizacyjnych.
Do końca maja dyrektor szkoły jako pracodawca powinien wypowiedzieć umowę nauczycielom, którym nie może zagwarantować w nowym roku szkolnym dotychczasowych warunków zatrudnienia.  Ruch kadrowy w szkole jest  zdeterminowany przepisami dotyczącymi rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami. Przepisy Karty Nauczyciela przewidują rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim dniu roku szkolnego, po upływie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Najczęściej do rozwiązania stosunku pracy dochodzi przez oświadczenie woli jednej ze stron (pracodawcę lub pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Tematyka ta zostanie omówiona na przykładach różnych form zatrudnienia nauczycieli.

Korzyści ze szkolenia


Cele ogólne
1. Zapoznanie z zasadami tworzenia arkusza organizacji szkoły i przedszkola (ocena kwalifikacji nauczycieli, szkolne plany nauczania, stanowiska kierownicze, planowane etaty pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych).
2. Poznanie i stosowanie w praktyce przepisów z zakresu prawa pracy dotyczących zasad rozwiązywania stosunku pracy na podstawie Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela.
3. Zapoznanie z zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej (osobowej i płacowej) w szkołach
i placówkach oświatowych.

Program szkolenia


1.   Zadania dyrektora szkoły i organu prowadzącego w zakresie kształtowania lokalnej polityki kadrowej w oświacie.  
  2.   Arkusz organizacyjny szkoły (dane osobowe pracowników, dane statystyczne, wymagania kwalifikacyjne) i jego wpływ na kształtowanie polityki kadrowej.  
  3.   Kadencyjność kadry kierowniczej w szkole a gwarancja lub możliwość dalszego zatrudnienia.  
  4.   Planowanie zatrudnienia – w jakim przypadku można zawrzeć umowę o pracę na czas określony po nowelizacji Karty Nauczyciela) – zatrudnianie nauczycieli emerytów, przyczyny organizacyjne, zastępstwo za nieobecnego pracownika.  
  5.   Rozwiązanie umowy o pracę – jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?  
    a)  środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy;    
    b)  b)wpływ organizacji zajęć edukacyjnych i liczebności uczniów/wychowanków na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (w placówkach feryjnych i nieferyjnych);    
    c)  wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy:
- za porozumieniem stron (przejście na emeryturę, zmiana miejsca zatrudnienia);
- przez jednostronne oświadczenie pracodawcy lub pracownika (likwidacja stanowiska, obniżenie wymiaru zatrudnienia, stan nieczynny);
   
    d)  wycofanie oświadczenia woli przez jedną ze stron;    
    e)  wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków a rozwiązanie stosunku pracy.    
  6.   Kryteria typujące pracowników do rozwiązania umowy o pracę.  
  7.   Zwolnienie w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  
  8.   Przeniesienie służbowe nauczyciela.  
  9.   Rozwiązanie umowy o pracę a procedura awansu zawodowego nauczycieli.  
  10.   Zasady stosowania skróconych okresów wypowiedzenia i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy.  
  11.   Ochrona ogólna i ochrona szczególna. Nieobecność pracownika (pedagogicznego i niepedagogicznego) a wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę.  
  12.   Konsultacje ze związkami zawodowymi.  
  13.   Odprawy i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę.  
  14.   Pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy – postępowanie pojednawcze i sądowe.  
  15.   Wygaśnięcie stosunku pracy – przypadki wynikające z Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.  
  16.   Wydanie pracownikowi świadectwa pracy.  
  17.   Najnowsze orzecznictwo SN, stanowiska PIP, MEN w sprawach związanych z zasadami zatrudniania nauczycieli.

Wykładowca


Robert Ludwiniak – nauczyciel konsultant i specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur
i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl .

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .10.00-13.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

375.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe