Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 Szkolenia ONLINE dla rad pedagogicznych

Wszystkie nasze tematy z listy szkoleń dla rad pedagogicznych realizowane są również w formie online. Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem każdy z członków rady otrzymuje wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy. Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym "

Szkolenia online
Aktywne uczestnictwo nauczyciela w radzie pedagogicznej online
Aktywnie i bezpiecznie – co można robić w przedszkolu w czasie epidemii?
Analiza wyników kształcenia oraz monitorowanie pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły.
Awans zawodowy w okresie nauczania zdalnego
Bezpieczeństwo w sieci w e-learningu
Bezpieczny powrót do szkoły – rzeczywistość szkolna w trybie stacjonarnym od 1 września zgodna z najnowszymi wytycznymi GIS oraz MEN
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocena efektywności kształcenia w czasie ograniczeń pracy szkoły wynikających z COVID-19
Działalność innowacyjna i eksperymentalna w kształceniu na odległość
Gotowy system zarządzania placówką oświatową od 1 września 2020 roku w związku z trwającą pandemią COVID-19
Innowacje pedagogiczne w szkołach branżowych sposobem na aktywność i kreatywność ucznia oraz atrakcyjną edukację
Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online i chronić się przed „rajdami” na lekcję i cyberprzemocą
Jak dbać o zdrowie psychiczne w czasach koronawirusa. Sposoby na obniżanie niepokoju i stresu wynikającego z pracy zdalnej
Jak pracować z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym wykluczeniu społecznym i cyfrowym – NOWOŚĆ
Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2020/21, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej – NOWOŚĆ
Konstruowanie programów nauczania na rok szkolny 2020/21 z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w prawie oświatowym – NOWOŚĆ
Kształcenie zawodowe w nowej odsłonie – zadania nauczycieli
Logotrytmika. Metodyka ćwiczeń logorytmicznych. Propozycje zajęć, ćwiczeń ruchowych, ilustracyjno-tanecznych, rytmicznych, zajęć opartych na piosenkach, instrumentach muzycznych.
Modyfikacja programów nauczania dla zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online
Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne
Najnowsze zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2020/21 ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. odpowiedzialności prawnej nauczycieli – NOWOŚĆ
Naucz ucznia jak się uczyć, poradnik dla profesjonalisty
Nauczanie zdalne – metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczanie zdalne - metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych – NOWOŚĆ
Obowiązki i odpowiedzialność szkoły w sferze wychowawczej w dobie edukacji na odległość
Ocenianie uczniów w edukacji hybrydowej i zdalnej
Ocenianie w nauczaniu zdalnym – aspekt prawny i praktyczne rozwiązania. Korzyści i ryzyko
Ochrona danych osobowych w systemie nauczania zdalnego
Odpowiedzialność prawna nauczycieli z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Office 365 + Microsoft Teams. Nowe technologie cyfrowe w edukacji
Office 365 czy G Suite – którą platformę wybrać?
Organizacja edukacji hybrydowej i zdalnej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bezpieczeństwo, zasady i wsparcie.
Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia
Organizacja kształcenia zawodowego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – regulacje prawne i rozwiązania praktyczne
Organizacja skutecznego nauczania na odległość
Organizacja spotkania online z rodzicami
Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej
Pakiet G Suite + Classroom – szkolenie dla zaawansowanych
Pakiet G Suite + narzędzia Google w edukacji
Pakiet G Suite i Classroom
Pakiet Office 365 i Teams dla zaawansowanych
Praca szkoły w chmurze
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nauczaniu zdalnym – kurs dla szkół specjalnych oraz integracyjnych. Organizowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie pracy zdalnej.
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nauczaniu zdalnym. Organizowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie pracy zdalnej
Pracownicze plany kapitałowe
Profilaktyka uzależnień behawioralnych w edukacji przedszkolnej
Projektowanie zmian w planach i programach nauczania
Projektowanie zmian w planach i programach nauczania w szkole branżowej
Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz zmiany w prawie wewnątrzszkolnym w związku z nauczaniem online
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pracowników szkół oraz placówek oświatowych – NOWOŚĆ
Przewodnik po zdalnym nauczaniu dla nauczycieli
Psychologiczne aspekty e-learningu – uczeń w sytuacji kryzysowej.
Realizacja obowiązku szkolnego w dobie koronawirusa
Realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy klasy w formule nauczania online – elementy wsparcia wychowawczego ucznia i jego rodzica
Skutecznie zarządzać szkołą podstawową w strefie żółtej i czerwonej podczas pandemii Covid -19 - rozwiązania praktyczne.
Sposoby pracy szkoły w systemie online zgodnie aktualnym stanem prawnym. Sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą online
Statut szkoły/placówki – analiza zmian zgodnie z przepisami prawa. Nowelizacja statutu pod kątem niezbędnych regulacji prawa wewnątrzszkolnego związanych z epidemią.
Strategie i metody kształcenia na odległość – jak zaangażować nauczycieli rodziców i dzieci do współpracy online. Zdalne nauczanie wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów, rodziny.
Terapia ręki. Zaburzenia w rozwoju psychoruchowym wpływające na sprawność kończyny górnej.
Wdrażanie, monitorowanie i wykorzystywanie kompetencji kluczowych w czasie ograniczeń wynikających z pracy zdalnej lub pracy hybrydowej szkoły
Wdrożenie aktualnych wytycznych i procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oświaty w szkole. Bezpieczeństwo uczniów w szkole z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych.
Współpraca i wsparcie rodziców podczas zdalnego nauczania
Współpraca z rodzicami w trudnej covidowej rzeczywistości edukacyjnej – wsparcie, wzajemne oczekiwania, trudne rozmowy.
Wychowawcza rola szkoły w czasach edukacji zdalnej
Wykorzystanie platform online, narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji zdalnej
Wykorzystanie platforma OFFICE 365 w przedszkolu
Wykorzystanie platformy Zoom
Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym – wskazanie konkretnych rozwiązań dotyczących oceniana w nauczaniu zdalnym
Zasady oceniania w zdalnym nauczaniu przedmiotów zawodowych
Zdalne nauczanie w przedszkolu – pomysły na efektywną pracę nauczycieli i monitorowanie osiągnięć dzieci
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii – co nauczyciel wiedzieć powinien
Zobacz pełną listę tematów szkoleń online
Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur